วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

จังหวัดสงขลา จัดประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร.ในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา จัดประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร.ในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

วันนี้(30เม.ย.57) เวลา 11.30 น. ที่ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 100 คน  นายอำนาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำ อปพร. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.ทุกระดับ และผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร.ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้มาพบปะพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนากิจการ อปพร.ให้มีความก้าวหน้า รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุสรรค และข้อขัดข้องในการทำงาน พิจารณาดำเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายที่มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร. เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉินได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบด้วยความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการและการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , การชี้แจงนโยบายศูนย์ อปพร.เขต นำเสนอความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวของกิจการ อปพร.ในพื้นที่ , การนำเสนอแผนงาน แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับ อปพร.ในเขตพื้นที่ จ.สงขลา

 

Read more...

กรมอุตุนิยมวิทยา เดินหน้าให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการใช้ข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อการวางแผน ที่ จ.สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / กรมอุตุนิยมวิทยา เดินหน้าให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการใช้ข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อการวางแผน ที่ จ.สงขลา

วันนี้(30เม.ย.57) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมบุรีศรีภูฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวรพัฒน์ ทิวถนอม อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "72ปี กรมอุตุนิยมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการใช้ข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อการวางแผน" โดยมีผู้ร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 200 คน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ การท่องเที่ยว การประมงและการเกษตร บุคลากรทางการศึกษา และสื่อมวลชน  นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กล่าวว่า ปัจจุบันทุกภูมิภาคทั่วโลกแม้แต่ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาทางธรรมชาติทุกปี ทั้งฝนแล้ง น้ำท่วม  ล้วนส่งผลเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ อีกทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนับวันจะรุนแรงมากขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อภูมิอากาศในโลกปัจจุบัน  กรมอุตุนิยมวิทยาให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขื้น  เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี การสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาในปีนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถนำความรู้ไปใช้และปรับตัวกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ใช้เป็นข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา เพื่อการวางแผน และเป็นการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลอีกด้วย   ทั้งนี้ ปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจในการติดตามรับฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิยา A.M.1287 KHz. อย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน  จึงทำให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มีประโยชน์อย่างมาก แม้ว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นกระบวนการหารือในระดับสูง แต่ประชาชนทั่วไปควรทราบและทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถเตรียมรับและปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง  กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง "อนาคต/ทิศทางการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" โดย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา , การเสวนา เรื่อง "การสร้างความตระหนักรู้ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"  โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) , ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. , ดร.มาลิน สืบสุข รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา , ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ เลขาธิการสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  และ นายสมภพ วิสุทธิศิริ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกกับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย และ เรื่อง "การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย

 

 

 

Read more...

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง และวิทยุบังคับ เชิญชม “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” สนาม 3 ภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

                ข่าว สงขลา / สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง และวิทยุบังคับ เชิญชม "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ" สนาม 3 ภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง และวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เชิญชม "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ" สนาม 3 ภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

                เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตร์การบิน และส่งเสริมการประดิษฐ์เครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ โดยเรียนรู้ทฤษฎี และหลักการทางกลศาสตร์ ผสมผสานกับการออกแบบเทคโนโลยีออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ สามารถเคลื่อนไหวได้ และควบคุมด้วยวิทยุบังคับโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ภายในระเทศ และราคาไม่แพง

                สำหรับการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท 2 ใบพัด (Helicopter) และประเภท 4 ใบพัด (Quadrotor) โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงยิมฯ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7431-7162

Read more...

อบจ.สงขลา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน ”วันศรัทธาบูชาพ่อท่าน” (คง) ณ วัดธรรมโฆษณ์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

                ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน "วันศรัทธาบูชาพ่อท่าน" (คง) ณ วัดธรรมโฆษณ์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา อบจ.สงขลา ร่วมกับ วัดธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสขลา ขอเชิญพุทศาสนิกชนร่วมงาน "วันศรัทธาบูชาพ่อท่าน" (คง) พระครูธรรมโฆษิต โกกนุตตฺโต (อดีตเจ้าอาวาส) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 ณ วัดธรรมโฆษณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาทางพระพุทธศาสนา การแสดงธรรมเทศนา และการสรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้มาร่วมงาน

Read more...

เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญร่วมโครงการ “เมืองคอหงส์ ขับขี่ปลอดภัย”

               ข่าว สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญร่วมโครงการ "เมืองคอหงส์ ขับขี่ปลอดภัย" เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญชวนร่วมโครงการ "เมืองคอหงส์ ขับขี่ปลอดภัย" เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน ในการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงกฏจราจร และไฟสัญญาณเพื่อการปฎิบัติที่ถูกต้องเมื่อยามขับขี่ยานพาหนะ

               โดยการฝึกอบรมอแบ่งเป็น 3 รุ่น สำหรับประเภทรถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1,2 กำหนดฝึกอบรมในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 จำนวน 100 คนต่อรุ่น และประเภทรถยนต์ รุ่นที่ 3 กำหนดฝึกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 จำนวน 30 คน

               สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรักษาความสงบ เทศบาลเมืองคอหงส์ โทร. 0-7428-0005 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2557

Read more...

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

ชาวสงขลานำบุตรหลานช่วงปิดเทอมแห่เที่ยวฟาร์มแกะ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสงขลา และเตรียมเปิดอย่างเป็นทางการกลางเดือนพฤษภาคม 2557 นี้ หลังการก่อสร้างเดินหน้ามากว่าร้อยละ 80

             ข่าว สงขลา / ชาวสงขลานำบุตรหลานช่วงปิดเทอมแห่เที่ยวฟาร์มแกะ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสงขลา และเตรียมเปิดอย่างเป็นทางการกลางเดือนพฤษภาคม 2557 นี้ หลังการก่อสร้างเดินหน้ามากว่าร้อยละ 80 วันนี้ (29 เม.ย. 57) พ่อแม่ได้พาบุตรหลานชาวงปิดเทอมเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณลานแคมปิ้ง บริเวณแหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา ขณะนี้กำลังปรับปรุงให้เป็น "SAMILA SHEEP FARM" เป็นฟาร์มแกะแห่งแรกของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา ที่เร่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว และจะเปิดอย่างเป็นทางการประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2557 นี้

             ขณะนี้ "SAMILA SHEEP FARM" ได้นำแกะ จำนวน 30 ตัว เข้ามาอยู่ในฟาร์มเรียบร้อยแล้ว และมีชาวสงขลานำบุตรหลานเดินทางมาเที่ยวที่ฟาร์มและซื้อหญ้าสดให้แกะกิน  มาถ่ายรูปบริเวณหน้าฟาร์มที่ได้จัดให้เป็นจุดถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก สำหรับฟาร์มแกะแห่งนี้ มีโรงแรมรีสอร์ต มีห้องพัก 36 ห้อง มีห้องประชุม ห้องสัมมนา และมีห้องจัดเลี้ยงจุประมาณ 500 คน มีฐานกิจกรรมสำหรับเด็กๆ มาเข้าค่ายลูกเสือ 12 ฐาน มีฟาร์มแกะ ขณะนี้มีแกะอยู่ 30 ตัว และกำลังจะมีม้า และวัวเข้ามาเสริมในฟาร์มอีก

             โดยทางฟาร์มเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลนครสงขลาบริเวณลานแคมปิ้งที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วทั้งหมด โดยทำการปรับปรุงให้มีสีสัน และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว สำหรับสวนสนซึ่งเป็นพื้นที่โซนสีเขียว และป่าสนผืนเดียวกลางเมืองสงขลา ทางฟาร์มได้ให้ความสำคัญจะร่วมอนุรักษ์ และดูแลร่วมกับเทศบาลนครสงขลา

             นายวีราพจน์ หอศิลป์ กรรมการผู้จัดการสมิหลาชิฟฟาร์ม เปิดเผยว่า  สำหรับฟาร์มแกะ เราต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสงขลา และเป็นแห่งแรกของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยถ้าเรามาทำแค่โรงแรม หรือ รีสอร์ต กลุ่มคนที่จะมาใช้ตรงนี้ มันจะได้เฉพาะกลุ่ม คือพวกที่มาพักมาจัดสัมมนาหรือจัดงานเลี้ยง ก็เลยมีความคิดว่า ทำอย่างไรให้คนส่วนใหญ่สามารถเข้ามาใช้ได้ก็เลยคิดว่า ทำเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวดีกว่า ถามว่าทำไมเป็นฟาร์มแกะ เราได้เห็นผลตอบรับที่สวนผึ้ง และเราดูแล้วว่าสภาพอากาศที่สวนผึ้งกับที่สวนสนของเราไม่ต่างกัน ตอนกลางวันทางสวนผึ้งจะร้อนกว่าของเราแต่แกะเขาอยู่ได้ เราก็เลยคิดว่าน่าจะทำ เพราะแถวนี้ก็ยังไม่มี สำหรับผลตอบรับที่จะได้ก็คือ ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางด้านสังคมมากกว่า คนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ และมาพักผ่อน ได้มาเที่ยว และพบปะสังสรรค์ ผมว่าตรงนี้สำคัญกว่า

Read more...

สามเณร 50 รูป รับเกียรติบัตรความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้บรรพชาถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ หลังใกล้เสร็จสิ้นโครงการ ”ลูกเสือส่งเสริมพระศาสนาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน”

             ข่าว สงขลา / สามเณร 50 รูป รับเกียรติบัตรความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้บรรพชาถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ หลังใกล้เสร็จสิ้นโครงการ "ลูกเสือส่งเสริมพระศาสนาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน" วันนี้ (29 เม.ย. 57) ที่ ห้องสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา พระมหาวิชิตฐิตธัมโม (ปธ.9) เจ้าอาวาสวัดป่ากอสุวรรณาราม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสามเณรที่บรรพชาถวายเป็นพระราชกุศ87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามโครงการลูกเสือส่งเสริมพระศาสนาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

             สำหรับโครงการลูกเสือส่งเสริมพระศาสนาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษาพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นโครงการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยขอความร่วมมือสำนักงานศึกษาธิการภาคทั่วประเทศ ดำเนินการจัดบรรพชาให้กับลูกเสืและบุคลากรทางการลูกเสือทุกภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 999 รูป จากสถานศึกษาในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-11 กำหนดบรรพชาเป็นเวลา 7 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557

             ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้ทำพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2557 จำนวน 50 รูป ตามโครงการลูกเสือส่งเสริมพระศาสนาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา และสามเณรทั้ง 50 รูป ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่ากอสุวรรณาราม และวัดแม่เปียะ อำเภอนาหม่อม

             ขณะนี้การดำเนินการบรรพชาสามเณรใกล้ที่จะเสร็จสิ้นตามโครงการฯแล้ว ทางสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้บรรพชาถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้กับสามเณรทั้ง 50 รูป ตามโครงการลูกเสือส่งเสริมพระศาสนาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในวันนี้ ก่อนที่จะมีพิธีลาสิกขาบทในวันพรุ่งนี้ (ที่ 30 เม.ย.)

Read more...

อบจ.สงขลา ขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยการกุศล “ ศึก...รวมน้ำใจสู่ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา”

             ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยการกุศล " ศึก...รวมน้ำใจสู่ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา" อบจ.สงขลา ขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยการกุศล "ศึก...รวมน้ำใจสู่ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา" ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 19.00 . ณ สนามมวยชั่วคราวข้าง อบจ.สงขลา ต.พะวง อำเภอเมือง จ.สงขลา เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการให้กับตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครตำรวจผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่

             สำหรับคู่มวยประกอบด้วย คู่เอก ระหว่าง ฉมวกทอง ส.ยุพินดา กับ มานะศักดิ์ เกียรตินิวัฒน์ คู่รอง ระหว่าง เก่งสยาม น.ศรีผึ้ง กับ ใจสู้ ท.เทพสุทิน คู่ค้ำ ระหว่าง เดชฤทธิ์ ภพธีรธรรม กับ กงจักร ป.เปาอินทร์ ศักดิ์สงคราม ภพธีรธรรม กับ ศักดิ์สุรินทร์ เกียรติยงยุทธ และปีใหม่ จิตรเมืองนนท์ กับ โมเสส ท.แสงเทียนน้อย พร้อมคู่ประกอบรายการอีกคับคั่ง

Read more...

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี และผู้ประกอบอาชีพธุรกิจ

             ข่าว สงขลา / สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี และผู้ประกอบอาชีพธุรกิจ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 (โรงเรียนภาษี) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี และผู้ประกอบอาชีพธุรกิจ เพื่อ Update ความรู้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 . โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล อาทิ สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร , ปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ และในช่วงเวลา 13.00-16.00 . เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ การยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต อาทิ การสมัคร และยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเตอร์เน็ต , ช่องทางการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต เรียนฟรี

             สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โรงเรียนภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 โทรศัพท์หมายเลข (คุณกัญญา) 0-8127-5970-3 , 0-7427-3814 , (คุณฐิตารีย์) 0-8265-9665-9 , 0-7427-3840 หรือสมัครผ่าน  www.taxschoolsongkhla2.com

Read more...

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา“ห้องเรียนนักลงทุนสัญจร”

            ข่าว สงขลา / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา"ห้องเรียนนักลงทุนสัญจร" ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน TSI จัดกิจกรรมสัมมนา"ห้องเรียนนักลงทุนสัญจร" ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 . ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจะมีประเด็นต่างๆ เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาหุ้น , รู้จักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน , การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม , การเจาะประเด็นการเงินธุรกิจ , งบการเงินของธุรกิจบอกอะไร รวมทั้งมีกิจกรรม Workshop ฝึกอ่านงบการเงิน เป็นต้น และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้เลือกตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญธรส  โล่ห์สกุล  โทรศัพท์หมายเลข 0-2229-2146 หรือ E-mail : TSI_Seminar@set.or.th

Read more...

สปข.6 จัดกิจกรรมเสวนา “บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิปไตย”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สปข.6 จัดกิจกรรมเสวนา "บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิปไตย"

วันนี้(29เม.ย.57) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นางสุพัตรา บุญชีพ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนา "บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิไตย" โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปมช.) และสื่อมวลชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 150 คน  สำหรับการจัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ "บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิไตย" ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้รับทราบต่อไป  กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิปไตย" โดย ดร.เจษฎ์ โทณวณิก นักวิชาการทางกฎหมาย , การเปิดเวทีเสวนา "บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิไตย" โดย ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย และ ดาบตำรวจพล สุวรรณชาตรี ผู้แทนภาคประชาชน  ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา  F.M. 102.25 MHz.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

 

Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...