วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะ ประชุมติดตามการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม / รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะ ประชุมติดตามการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา

            วันนี้(31ก.ค.56) ที่ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะ เดินทางมานิเทศงานเพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กับ ปปส.ภาค 9 พร้อมมอบนโยบาย โดยมี นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6  , นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ได้นำความห่วงใยจาก นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มายังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมมอบนโยบายการทำงานในหลายๆด้าน อาทิ การเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ตรงตามงบประมาณตามรายไตรมาส , การส่งข่าวเข้าระบบถังข่าวของสำนักข่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน , การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าถึงชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบันอีกด้วย


Read more...

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเงินรางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเงินรางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้(30ก.ค.56) เวลา 09.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูเละนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

            นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการนำหลักการและวิธีการของสหกรณ์มาใช้จริง ซึ่งทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาได้ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน และมีหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งปีงบประมาณ 2556 มีโรงเรียนในโครงการฯทั้งหมด จำนวน  11 โรงเรียน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่ร่วมฝึกปฏิบัติในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและเป็นการประเมินผลของโครงการดังกล่าว จึงได้จัดการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนขึ้น และได้ผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ง จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในวันนี้

โดยการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมในสหกรณ์นักเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 500 บาท

ในส่วนของรางวัลการประกวดบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 500 บาท

 


Read more...

แม่บ้านชาวจังหวัดสงขลาใช้พื้นที่หนองน้ำข้างบ้านกว่า 1 ไร่ ปลูกบัวตัดดอกขายร้านดอกไม้เสริมรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ข่าว สันติภาพ รามสูต / แม่บ้านชาวจังหวัดสงขลาใช้พื้นที่หนองน้ำข้างบ้านกว่า 1 ไร่ ปลูกบัวตัดดอกขายร้านดอกไม้เสริมรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

นางศรีวดี  พรหมสาลี อายุ 36 ปี ชาวจังหวัดสงขลา ใช้เวลาว่างหารายได้เสริมให้กับครอบครัว  โดยใช้พื้นที่หนองน้ำข้างบ้านกว่า 1 ไร่ ปลูกบัวพันธุ์สัตตบงกช ในครั้งแรกเริ่มปลูกเพียง 10 กอ โดยเว้นเป็นระยะๆ หลังจากนั้นบัวก็เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ออกมาเต็มหนองน้ำ และเมื่อบัวอายุได้ 2 เดือนก็ออกดอกและตัดดอกบัวขายส่งให้ร้านดอกไม้ โดยจะเก็บดอกบัววันเว้นวันในช่วงเย็น ครั้งละประมาณ 100 -  120 ดอก โดยใช้กระบะผสมปูนแทนเรือออกไปเก็บดอกบัว ใช้ไม้ไผ่และท่อเอสล่อนค้ำถ่อให้กระบะผสมปูนเคลื่อนไปตามที่ต้องการได้สะดวก เนื่องจากมีขนาดเล็กและหมุนได้รอบตัวคล่องตัวในการเก็บดอกบัว

สำหรับ "บัว"  เป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธนิยมใช้ดอกบัวในพิธีกรรมทางศาสนาสำหรับประเทศไทย ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ตลาดมีความต้องการสม่ำเสมอและในปริมาณที่มาก โดยเฉพาะในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา ที่สำคัญบัวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เกษตรกรจำนวนมากในหลายจังหวัด จึงยึดการปลูกบัวเป็นอาชีพหลัก   การเก็บเกี่ยวดอกบัว จะตัดขายได้ขนาดตามความต้องของตลาดนั้น ควรมีอายุหลังจากปลูกแล้ว 2 เดือน การเก็บดอกจะเก็บในตอนเช้าหรือตอนเย็นและควรเก็บดอกบัวในระยะที่ดอกยังตูมอยู่ โดยตัดให้ห่างก้านดอกยาว 40- 50 ซม . จากนั้นนำมาคัดขนาดแล้วจัดเป็นกำ ( กำละ 10 ดอก ) การจัดต้องจัดเรียงให้เห็นดอกทั้ง 10 ดอก หลังจากนั้นจึงมัดเป็นกำ ดอกบัวสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 3 เดือน โดยช่วงที่บัวมีผลผลิตมาก ( เดือนที่ 3-4 หลังจากปลูก ) จะเก็บทุกวัน หรือวันเว้นวันก็ได้

นางศรีวดี  พรหมสาลี เปิดเผยว่า  จะใช้เวลา  2 วัน ในการเก็บครั้งประมาณ 120 ดอก ส่วนใหญ่จะเก็บดอกบัวช่วงเย็น แต่หากทางร้านดอกไม้ต้องการด่วนก็จะเก็บให้ในช่วงเช้า โดยเก็บวันเว้นวัน สำหรับในช่วงเทศกาลที่มีความต้องการดอกบัวสูงจะเก็บไม่ทัน ส่วนรายได้จะขายส่งดอกละ 3 บาท ทำให้มีรายได้จากการขายดอกบัวครั้งละกว่า 300 บาท ซึ่งจะเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี  ทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

Read more...

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กกต.สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา “4 สิงหา รวมพลังไปเลือกคนดี เพื่อศักดิ์ศรีชาวสงขลา "

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / กกต.สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา "4 สิงหา รวมพลังไปเลือกคนดี เพื่อศักดิ์ศรีชาวสงขลา "                                                                                                                           

            วันนี้(29ก.ค.56) เวลา 10.00 น. ที่ เวทีลานวัฒนธรรม ถ.ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา นายอานนท์ มนัสวานิช ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "4 สิงหา รวมพลังไปเลือกคนดี เพื่อศักดิ์ศรีชาวสงขลา" โดยมีพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 2,000 คน

            นายโชคชัย ผลวัฒนะ  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  การเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 นี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้และเข้าถึงประชาชนมากที่สุด พร้อมทั้งไม่เบื่อหน่ายต่อการเมืองและการเลือกตั้ง และเห็นถึงความสำคัญในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยจะเน้นกลุ่มเยาวชนอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีก 964,612 คน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ให้ได้มากที่สุด

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการเดินรณรงค์เคาะประตูแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาทิ ความสำคัญของการเลือกตั้ง  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา อำนาจหน้าที่ของนายก อบจ. การแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีการใช้รถรางชมเมืองของเทศบาลนครสงขลาในการประชาสัมพันธ์เคลื่อนผ่านไปยังชุมชนต่างๆ และมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา เอฟ.เอ็ม.102.25 เมกกะเฮิร์ตซ เพื่อให้ความรู้และเป็นกระบอกเสียงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกไปทำหน้าที่เลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความสำคัญในครั้งนี้อีกด้วย

                          


Read more...

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พระแจ๊ส ยอมรับการฝึกการเจริญจิตภาวนาและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ช่วยให้ตัวเองเย็นลง มีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้น ความประมาทน้อยลง ที่ผ่านมาเป็นคนใจร้อน การฝึกในครั้งนี้มีประโยชน์มาก อยากให้ทุกวัดปฏิบัติอย่างนี้ ที่สำคัญเป็นวิชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / พระแจ๊ส ยอมรับการฝึกการเจริญจิตภาวนาและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ช่วยให้ตัวเองเย็นลง มีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้น ความประมาทน้อยลง ที่ผ่านมาเป็นคนใจร้อน การฝึกในครั้งนี้มีประโยชน์มาก อยากให้ทุกวัดปฏิบัติอย่างนี้ ที่สำคัญเป็นวิชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้ (28 ก.ค. 56) พระแจ๊สหรือ พระมหาวิริโย ภิกขุ อดีตมิสทิฟฟานี่ เข้าอบรมพระนวกะภาคพรรษา ประจำปี 2556 เป็นวันที่ 2 ที่ ศาลาการเปรียญวัดเขาแก้ว  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา จัดขึ้นเพื่อให้พระนวกะได้เรียนรู้และเข้าใจในข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ สำหรับวันนี้เป็นการฝึกการเจริญจิตภาวนาและวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยพระครูสังฆรักษ์ผาด ฐิติโก รองเจ้าอาวาสวัดโคกนาว เป็นพระวิทยากรมาบรรยายถวายความรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการฝึกการเจริญจิตภาวนาและวิปัสสนากัมมัฏฐาน

             สำหรับการเจริญจิตภาวนาและวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1.สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบัน หรือเพื่อพักผ่อนจิต (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) 2. สมาธิภาวนาเพื่อการได้ญาณทัสสนะ คือการได้ญาณวิเศษเช่นมีหูทิพย์ ตาทิพย์เป็นต้น ยังถือเป็นขั้นต้นเท่านั้น 3. สมาธิภาวนาเพื่อสติและสัมปชัญญะ คือเพื่อให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดว่าถูกต้องหรือไม่ ทำอะไรด้วยความรอบคอบและยั้งคิด 4. สมาธิภาวนาเพื่อความสิ้นไปซึ่งอาสวะ นั่นก็คือดับกิเลสทั้งปวงได้หมด เพื่อบรรลุนิพพาน

            ประโยชน์ของการฝึกสมาธิภาวนา ที่เห็นได้ชัดเจนในระดับแรกคือ ทำให้จิตใจที่เคยว้าวุ่น กลับมาเป็นสงบเยือกเย็น คนที่เคยเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวมาก่อน ก็ทำให้เป็นคนหนักแน่นมีเหตุผลมากขึ้น ไม่โกรธง่ายและรู้จักระงับอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีจิตใจงาม ยังผลให้สภาพจิตโดยทั่วไปมีแต่ความปลอดโปร่ง ผ่องใส และบ่งบอกได้จากใบหน้าที่อิ่มเอิบ หรือจะว่าแก่ช้าลงก็ไม่ว่า เพราะว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย ดำเนินไปด้วยความมีระเบียบและทำงานช้าลง นั่นก็คือคนที่ฝึกสมาธิภาวนา จะมีผลพลอยได้ทำให้แลดูอ่อนกว่าไว

            พระมหาวิริโย ภิกขุ หรือพระแจ๊ส เปิดเผยว่า ได้ปฏิบัติจริงตรงตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมสัมพุทธเจ้าที่ว่า ปฏิบัติกับหลักธรรมต้องเอามาปฏิเวชกันให้มาอยู่ด้วยกันให้ได้ในการดำเนินชีวิต พอได้ฝึกวิชาวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทำให้ตัวเองเย็นลง มีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้น ความประมาทก็น้อยลง ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจก็ตาม  มีสติกลับมาที่ตัวก่อน  เมื่อก่อนจะเป็นคนอะไรมากระทบมีการตอบสนองไว

            ตอนนี้เมื่อมีสิ่งที่เข้ามากระทบก็พักอยู่ที่เรา 10 วินาที 20 วินาที ได้ไตร่ตรองคิดก่อน คิดและพูดแล้วถ่ายทอดมันออกมา ทั้งพูด กาย วาจา ใจ การเดิน การนั่ง การนอน  มีสติมากขึ้นมีประโยชน์มาก ที่สำคัญเป็นวิชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

             อยากให้ทุกวัดปฏิบัติอย่างนี้ ให้พุทธศาสนาของเรา ทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ได้นำไปใช้ อาตมาก็นำไปบอกกล่าวไปแบ่งปันให้กับญาติโยมที่วัดเลียบที่ใฝ่ปฏิบัติธรรม จะได้รับทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ คือ สมบัติอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้เกิดประโยชน์กับสันติสุข และความสุขกับประชาชนคนไทยและชาวโลก

Read more...

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ยังคงคึกคักย่านการค้าการท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ หลังมั่นใจมาตราการณ์การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

         ข่าว  ทักษิณ อรุณ สงขลา / นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ยังคงคึกคักย่านการค้าการท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ หลังมั่นใจมาตราการณ์การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ วันนี้ (27 ก.ค. 56) บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งเป็นตัวเลขของทุกสุดสัปดาห์ที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาล โดยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลุ่มคนร้ายเริ่มลงมือก่อเหตุรุนแรงอีกครั้ง และอาจมีแนวโน้มการก่อเหตุเพิ่มขึ้นในระยะนี้ เพื่อตอบโต้ทางการไทยที่กลุ่มบีอาร์เอ็นอ้างว่าละเมิดสัญญาสันติภาพ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา รวมทั้งในภาพรวมของภาคใต้ ทั้งจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามัน เช่น ตรัง กระบี่ ภูเก็ต หรือฝั่งอ่าวไทย เช่น สุราษฎร์ธานี ซึ่งกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมไปเที่ยว

              สำหรับในช่วงต้นเดือนหน้า ซึ่งจะเข้าสู่เทศกาลฮารีรายอนั้น ขณะนี้ยอดจองห้องพักของโรงแรมในเมืองหาดใหญ่ที่มีอยู่กว่า 12,000 ห้อง เต็มล่วงหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเช่นกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more...

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มทบ.42ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าว สันติภาพ รามสูต / ทหารมณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมกับพลังมวลชนปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ใน 12 สิงหาคม 2556
วันนี้ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. ที่ บริเวณป่าชายเลนบ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ใน 12 สิงหาคม 2556 โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ดำเนินการตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน และเยาวชน ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
สำหรับมณฑลทหารบกที่ 42 ได้พิจารณาพื้นที่ปลูกป่าบริเวณป่าชายเลนบ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และมีความสมบูรณ์ กอรปองค์กรภาคประชาชนได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชายเลน เพื่อร่วมกันดูแลรักษาอย่างเข้มแข็ง บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย
การปลูกป่าชายเลนในวันนี้ เป็นการปลูกเสริมเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย เมื่อปี 2553โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้โกงกาง จำนวน 2,000 ต้น จาก สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 และยังได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ ธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ ได้มอบพันธุ์ปู จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อปล่อยลงในทะเลสาบสงขลาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ มีทหารจากมณฑลทหารบกที่ 42 รวมทั้งพลังมวลชน เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประมาณ 500 คน

Read more...

จังหวัดสงขลา จัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟในอาคารสูง ประจำปี 2556

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา จัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟในอาคารสูง ประจำปี 2556

วันนี้(26ก.ค.56) เวลา 14.00 น. ที่ อาคารหอพักนักศึกษา อาคาร 10มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเสรี พานิชย์กุล นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟในอาคารสูง ประจำปี 2556 ซึ่งเทศบาลเมืองคอหงส์ร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน จำนวนกว่า 200 คน

นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์บ่อยครั้ง ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกรณีเพลิงไหม้ในอาคารต่างๆ ล้วนก่อให้เกิดความสูญสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้ ทั้งนี้ ในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ปัจจุบันมีอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารต่างๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อาทิ หอพักนักศึกษา ทั้งในและนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อพาร์ทเม้นท์ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมโดยการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเนื่องจากอัคคีภัยในอาคารสูง จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากหากไม่มีการฝึกซ้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากเกิดเหตุขึ้นจริงอาจทำให้เกิดการสับสนวุ่นวายและเกิดการสูญเสียได้

สำหรับการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟในอาคารสูงในวันนี้ จัดให้มีการจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องขอกำลังสนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์กู้ชีพ รถดับเพลิง รถบันได รถกระเช้าที่สามารถยกสูง เฮลิคอปเตอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารสูง โดยมีหน่วยงานสนับสนุน อาทิ เทศบาลนครหาดใหญ่ , ปภ.เขต 12 สงขลา , เทศบาลเมืองบ้านพรุ , เทศบาลเมืองคอหงส์ , หน่วยกู้ชีพกู้ภัยจากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี , กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่ ฯลฯ

ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 260756

Read more...

คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่งคงของชาติทางทะเล จัดสัมมนา ที่ จ.สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่งคงของชาติทางทะเล จัดสัมมนา ที่ จ.สงขลา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้(26ก.ค.56) เวลา 09.00 น.  ที่ ห้องประชุมสมิหลา ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา  พลเรือตรี จุมพล  ลุมพิกานนท์  ประธานคณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล และเสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 100 คน

            พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่งคงของชาติทางทะเล ร่วมกับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน กำหนดการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลในพื้นที่ๆมีเขตแดนติดกับทะเลในครั้งนี้ ที่ จ.สงขลา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในพื้นที่ จ.สงขลา ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน อนุรักษ์ทะเล รวมทั้งสร้างสัมพันธ์และช่องทางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทะเลลงพื้นที่ให้ความรู้ ควบคู่กับการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลของไทย รวมทั้งผลประโยชน์และความมั่นของชาติทางทะเล โดยเน้นเสริมสร้างความรู้ให้ทุกภาคส่วนรู้จักคุณค่าทะเลไทย ที่สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศได้ปีละหลายล้านล้านบาท ทั้งในด้านพลังงาน ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการท่องเที่ยวทางทะเลอีกด้วย

  

Read more...

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา ร่วมอนุรักษ์และถ่ายทอดการแสดงมโนราห์ศิลปพื้นบ้านของภาคใต้ โชว์ชุดพิเศษ มโนราห์เชิดหุ่นคนและมโนราห์ตัวอ่อน

ข่าว สันติภาพ รามสูต / นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา ร่วมอนุรักษ์และถ่ายทอดการแสดงมโนราห์ศิลปพื้นบ้านของภาคใต้ โชว์ชุดพิเศษ มโนราห์เชิดหุ่นคนและมโนราห์ตัวอ่อน

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จ.สงขลา โชว์ความสามารถพิเศษการแสดงรำมโนราห์ซึ่งเป็นศิลปพื้นบ้านของภาคใต้ตามงานต่างๆทั้งในพื้นที่จ.สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยท่วงท่าลีลาที่สวยงามและการแต่งองค์ทรงเครื่องตามเอกลักษณ์ของการแสดงมโนราห์ครบถ้วน

แต่ที่พิเศษนอกเหนือจากการรำมโนราห์แบบทั่วๆไปและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม คือการแสดงชุดมโนราห์หุ่นคน โดยมีตัวแสดงหลัก4 คน เป็นคนเชิด3 คนและเป็นหุ่น1 ชุด ซึ่งจะมีการเชิดเหมือนกับการเชิดหุ่นประกอบการร่ายรำตามท่วงท่าของมโนราห์และเสียงเพลง ทั้งการรำแบบปกติและยกตัวขึ้นสูงเหมือนกับเป็นเชิดหุ่นจริง ๆ ที่สำคัญทั้งจังหวะการเชิดและลีลาของหุ่นคนจะพร้อมๆไปกับการรำมโนราห์ของตัวแสดงประกอบที่รำอยู่ข้างๆ อย่างลงตัว

นอกจากนี้คณะมโนราห์ของนักเรียนคณะนี้ยังมีการแสดงรำมโนราห์ตัวอ่อนที่ต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เช่นท่าม้วนตัวกลับหลังเท้ามาแตะที่พื้น ท่าม้วนตัวเกี่ยวรอบสะเอวของคู่แสดง ท่าม้วนตัวไกวชิงช้า และท่าม้วนตัวห้อยโหนบนราวไม้ เรียกเสียงปราบมือและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกครั้งที่ออกทำการแสดง

ที่สำคัญรายได้จากการออกแสดงโชว์ตามงานต่างๆของนักเรียนกลุ่มนี้จะนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาและเป็นทุนในการฝึกฝนนักเรียนรุ่นต่อๆไป เพื่อร่วมกันสืบทอดการแสดงมโนราห์ศิลปะของพื้นที่ของภาคใต้เอาไว้ 

                                                                                                            

 

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา แถลงข่าวเทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยหาดใหญ่ หรอยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา แถลงข่าวเทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยหาดใหญ่ หรอยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2

 

วันนี้ (25 ก.ค.56)  ที่ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าวเทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยหาดใหญ่ หรอยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 โดยมีสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 100 คน  นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพของชีวิตประชาชนในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ และ จังหวัดสงขลา เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้กลับมาอีกครั้ง สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน  ในการกำหนดจัดงานเทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยหาดใหญ่ หรอยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2556 ณ บึงศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน

สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจำหน่ายอาหารและผลไม้อร่อยจากอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลา และอาหารอร่อยจาก 4 ภาค จำนวนกว่า 100 ซุ้ม , การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม , การจำหน่ายสินค้าโอทอป ระดับ 4 - 5 ดาว , การแสดงมอเตอร์โชว์ ฯลฯ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2556  เวลา 19.00 น. โดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับทุเรียนฟรี 1 แพ็ค

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว         

 

 

Read more...

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ แถลงข่าวการจัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 สานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปี 3

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   ร่วมกับ รพ.ศิครินทร์  หาดใหญ่  แถลงข่าวการจัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล  ครั้งที่ 3 สานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปี 3

วันนี้(25ก.ค.56) เวลา 14.00 น. ที่ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล  ครั้งที่ 3 สานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปี 3 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย พันเอกนายแพทย์เฉลิมเกียรติ  ตันตระกูล  เลขาธิการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , นายกิตตินันท์  มีแต้ม  กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ , นายแพทย์อาคเนย์  สุขอยู่   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่ , นางพิศ ลีลานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และมีสื่อมวลชนทุกแขนงรวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 60 คน

พันเอกนายแพทย์เฉลิมเกียรติ  ตันตระกูล  เลขาธิการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  กล่าวว่า  ทางมูลนิธิฯ   มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความอนุเคราะห์เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่  จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ควบคู่ไปกับกิจกรรมหารายได้สนับสนุนโครงการ มูลนิธิฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2524  ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จกรมหลวงฯ  ในปี 2527 ดำเนินงานให้ความอนุเคราะห์เด็กโรคหัวใจในเรื่องค่ายา ค่าใช้จ่ายประจำวัน       ค่าพาหนะ และการเข้ารับการผ่าตัด  มูลนิธิฯได้จัดทำโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545  โดยมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 20 แห่ง เข้าร่วมโครงการจนถึงปัจจุบัน สามารถนำเด็กเข้ารับการผ่าตัดไปแล้ว 9,886 ราย   เด็กโรคหัวใจที่คณะแพทย์ของมูลนิธิฯ ตรวจพบจากการเดินทางมาออกหน่วยที่โรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่ ทั้ง 2 ครั้ง มูลนิธิฯ ได้นำเข้ารับการผ่าตัดในโครงการนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับการเดินทางมาออกหน่วยตรวจที่โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ตามโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555  มีเด็กได้เข้ารับการตรวจ รวม 23  คนพบป่วยเป็นโรคหัวใจ 22  คน ส่งเข้ารับการผ่าตัดหรือรักษาด้วยสายสวน 14 คน ในจำนวนนี้ได้รับการผ่าตัดไปแล้ว 6 ราย และได้รับการรักษาด้วยสายสวน 2 ราย และรูรั่วที่ผนังหัวใจปิดเอง 1 ราย  ที่เหลืออยู่ระหว่างรอความพร้อมเพื่อการผ่าตัด

        ด้าน นายกิตตินันท์  มีแต้ม  กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่  เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ กำหนดจัดโครงการ  "ศิครินทร์ หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3" เดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เพื่อนำรายได้มอบสมทบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ  สานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดปี 3 ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด และเป็นสื่อกลางในการจัดหาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด หรือรอรับการผ่าตัดให้ได้รับโอกาสในการรักษาอย่างเหมาะสม หรือได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็วขึ้น 

            โดยในปีนี้ กำหนดจัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล  ครั้งที่ 3 สานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปี 3 ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณชุติมา  ตันติจรัสชัย  โทรศัพท์ 0-7436-6966 ต่อ 1035

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Read more...

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

วันนี้(25ก.ค.56) เวลา 09.30 น . ที่  ห้องจิตรลดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6)  เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (สวท.สงขลา) กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โดยมี นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และ นายสมมาตร คงแก้วด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นผู้ร่วมลงนาม ท่ามกลางสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4/2556 วันที่ 19 เมษายน 2556 ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ MOU กับหน่วยงานในส่วนกลาง โดยในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8  จัดทำ MOU กับหน่วยงานในพื้นที่

สำหรับการลงนามความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ซึ่งเป็นการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม และการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  เมื่อได้รับความร่วมมือจากทั้ง 2 หน่วยงาน โดยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา แสดงความจำนงจัดทำหนังสือความร่วมมือ ซึ่งเป็นโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้กิจกรรม " สร้างความร่วมมือกับบุคลากรภาครีเครือข่ายสหวิชาชีพจังหวัดสงขลา เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โดยจะเนินการ ดังนี้ จัดทำระบบการเก็บข้อมูลการดำเนินการต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการกับ สวท.สงขลา , ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ประสบความสำเร็จ อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นต้น

ทางด้าน สวท.สงขลา จะเป็นผู้ฝึกอบรมการผลิตรายการ ข่าว เทคนิค ให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เพื่อให้มีความรู้ด้านการสื่อสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง , การจัดเวลาให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง บุคคลสำคัญตามแต่กรณี ได้เป็นผู้ผลิตรายการวิทยุและเป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สวท.สงขลา เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา

Read more...

สปข.6 จัดกิจกรรม “ Road Show เครือข่ายเยาวชนร่วมใจต้านยาเสพติดสัญจรพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สปข.6 จัดกิจกรรม " Road Show เครือข่ายเยาวชนร่วมใจต้านยาเสพติดสัญจรพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ "

วันนี้(25ก.ค.56) เวลา 09.00 น . ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6) กรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม " Road Show เครือข่ายเยาวชนร่วมใจต้านยาเสพติดสัญจรพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ " โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นางสุพัตรา บุญชีพ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สปข.6 เปิดเผยว่า ทาง สปข.6 จัดกิจกรรม"Road Show เครือข่ายเยาวชนร่วมใจต้านยาเสพติดสัญจรพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้"ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้แนวคิด "วัยรุ่นไทย หัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้องแก่เยาวชน ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองและชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพร้อมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดสู่ชุมชนและสังคมของตนต่อไป

กิจกรรมประกอบด้วย  การให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด โดยวิทยากรชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สงขลา , การแสดงมินิคอนเสิร์ตต้านยาเสพติด จากศิลปิน อู๋ พันทาง อาร์สยาม , การเล่นเกมส์ตอบปัญหายาเสพติด ฯลฯ

สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เอฟ.เอ็ม. 102.25 เมกกะเฮิร์ตซ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

 

Read more...

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดสงขลา จัดประชุมแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่ระยะของการระบาดของโรคฯ หลายอำเภอมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา  จัดประชุมแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่ระยะของการระบาดของโรคฯ หลายอำเภอมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

วันนี้(24ก.ค.56) เวลา 15.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา ฯลฯ  เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 50 คน

นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วย  จำนวน 4,700 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 343.78 ต่อแสนประชากร  มีผู้เสียชีวิต จำนวน  11 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.23 โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ ที่ อ.สะเดา รองลงมา คือ อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.จะนะ และ อ.เทพา โดยข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจากการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556  มีผู้ป่วย จำนวน 3,200 ราย เสียชีวิต 9 ราย  ชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาผ่านมากว่า 1 เดือน มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จำนวน  1,500 ราย และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย  เนื่องจากขณะนี้ทางภาคใต้เป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่ระยะของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ทำให้ หลายอำเภอมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น  

จังหวัดสงขลา จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันให้ทันต่อสถานการณ์ของโรค ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้เน้นยุทธศาสตร์การดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรค กับการลดอัตราการป่วยด้วยมาตรการ 5 ป. 1ข. การให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด และการกำจัดยุงตัวแก่  ควบคู่กับการลดการเสียชีวิต โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคไข้เลือดออก พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังอาการที่สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์ในทันที

 


Read more...

ม.อ.จัด 2 งานใหญ่ วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ นักวิ่งทั้งไทยและเทศตอบรับแล้วเกือบ 3,000 คน และงาน มอ.วิชาการ 2556 ที่เข็นเอาผลงานในระดับประเทศและนานาชาติออกมาเผยแพร่แก่สังคม

ข่าว ทักษิณ อรุณ / ม.อ.จัด 2 งานใหญ่ วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ นักวิ่งทั้งไทยและเทศตอบรับแล้วเกือบ 3,000 คน และงาน มอ.วิชาการ 2556 ที่เข็นเอาผลงานในระดับประเทศและนานาชาติออกมาเผยแพร่แก่สังคม

วันนี้(24.. 56) รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ ทาง มอ. ได้กำหนดจัดงานใหญ่ประจำปีขึ้น 2 งาน คือ การแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 19 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 .. 56 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นงานวิ่งระดับชาติ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้แก่นักวิ่งทั้งชายและหญิงเป็นประจำทุกปี โดยมีองค์กรร่วมจัด คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ททท.สำนักงานหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ ทหารมณฑลทหารบกที่ 42 และ ชมรมวิ่งหาดใหญ่ โดยจนถึงขณะนี้มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วทั้งสิ้น 2,562 คน เป็นชาวไทย 2,004 คน และชาวต่างชาติ 558 คน แบ่งเป็นประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 ก.ม. อัตราค่าสมัคร 300 บาท มินิมาราธอน ระยะทาง10.5 ก.ม. อัตราค่าสมัคร 250 บาท ฟันรัน 4 ก.ม. อัตราค่าสมัคร 200 บาท นักเรียน 4 ก.ม. อัตราค่าสมัคร 100 บาท และ ครอบครัว 4 ก.ม. อัตราค่าสมัคร 300 บาท ต่อ 3 คน ซึ่งจะเริ่มออกสตาร์ทในเวลา 05.30 . และวิ่งไปตามเส้นทางสายหลักรอบเมืองหาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันงดงาม ก่อนที่จะเข้าสู่เส้นชัย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัฒนากีฬา กองกิจการนักศึกษา มอ. โทรศัพท์ 074-282-207 โทรภายใน 2207 อีเมล : www.nature-run@psu.ac.th และงานประชาสัมพันธ์ มอ.โทรศัพท์ 074-282-207  โทรภายใน 2022,2023 ทั้งนี้จะรับทำการรับสมัครในวันเสาร์ ที่ 10 .. 56 ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนผู้ที่เคยร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่ต้องกรอกใบสมัคร โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเสื้อกล้ามหรือเสื้อคอกลมสีฟ้าสดใสเป็นที่ระลึกท่านละ 1 ตัว และจะได้รับเหรียญรางวัลเมื่อวิ่งเข้าสู่เส้นชัยอีกด้วย

อธิการบดี มอ. เผยด้วยว่า อีกหนึ่งงานใหญ่ในรอบปี คือ งาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด "ปี 2556 ม.อ.วิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน" ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 .. 56 โดยมี ฯพณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 16 .. 56 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. โดยเน้นนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คือ โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน จ.สตูล ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกคณะได้เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ และนิทรรศการ "45 ปี ม.อ. จากวันวาน ถึง..วันนี้"

โดยนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดนิทรรศการระบบวนเกษตรกับการเพิ่มรายได้ในสวนยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ให้ความรู้เรื่องหญ้าทะเลและสาหร่าย  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลของภาคใต้ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้ความรู้เรื่องภัยจากโรคเบาหวาน โรคอ้วน ไขมัน และความดันโลหิตสูง  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเรื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และ คณะแพทยศาสตร์ จัดให้ความรู้ด้านโรคภัยที่ควรรู้จัก และความก้าวหน้าทางการแพทย์

นอกจากนั้นยังไม่ได้มีการตระเวนจัดงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2556 ไปยังวิทยาเขตต่างๆ โดยในวันที่ 18-19 .. 56 จัดที่ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 20-22 ส.. 56 จัดที่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 29-30 .. 56 จัดที่ ม.อ.วิทยาเขตตรัง วันที่ 14-15 พ.. 56 จัดที่ ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต

 

Read more...

กกต.สงขลา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง หวังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / กกต.สงขลา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง หวังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้(24ก.ค.56) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง  โดยมี นายอานนท์ มนัสวานิช ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดงาน

นายโชคชัย ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า การจัดโครงการในวันนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่กรรมการสาขาพรรค สมาชิกพรรคการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 150 คน โดยจัดให้มีการบรรยายในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ "พรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย" โดย รศ.ตระกูล มีชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , หัวข้อ "พรรคการเมืองกับนโยบายเพื่อประชาชนและการเลือกตั้ง" โดย นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง สามารถคัดสรรคนดีเข้าสู่ระบบการเมือง  เพื่อบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยดี นำความปกติสุขเรียบร้อยมาสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เอฟ.เอ็ม. 102.25 เมกกะเฮิร์ตซ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

Read more...

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ในการทำเครื่องแกงและน้ำพริกที่ใช้ในการปรุงอาหารหลากหลายชนิด ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ

ข่าว สันติภาพ รามสูต / สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ในการทำเครื่องแกงและน้ำพริกที่ใช้ในการปรุงอาหารหลากหลายชนิด ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ

วันนี้(24ก.ค.56) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง  ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา  สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง จัดฝึกพัฒนาทักษะการประกอบเครื่องแกงและน้ำพริก  ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านในตำบลรำแดง 

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือผู้ที่เดือดร้อนเรื่องอาชีพเป็นการชั่วคราว ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ  โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล คัดเลือกกลุ่มสตรีแม่บ้าน จาก ต.รำแดง อ.สิงหนคร  จำนวน  20 คน ฝึกการทำเครื่องแกง  5  ชนิด น้ำพริก 5 ชนิด ประกอบด้วย เครื่องแกงเขียวหวาน  เครื่องแกงมัดสมัน  เครื่องแกงพะแนง เครื่องแกงเผ็ดและเครื่องแกงคั่ว  น้ำพริกปลาทูทอด น้ำพริกสวรรค์ น้ำพริกนรก น้ำพริกเผา และน้ำพริกหนุ่ม  โดยทุกคนจะปฏิบัติจริงตามสูตรและเมื่อผ่านการฝึกไปแล้ว สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ได้ทันที เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเครื่องแกงและน้ำพริก สามารถปลูกเองและจัดหาในพื้นที่ได้

            สำหรับในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2  โดยรุ่นแรกได้ทำการฝึกอบรมที่ ต. เขาแดง อ.สะบ้าย้อย เป็นการฝึกทำขนม  ในปีนี้จะมีการฝึกทั้งหมด 25 รุ่นๆละ20 คน โดยฝึกต่างสาขาอาชีพกันไป ทั้ง 16 อำเภอโดยผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้

            นายอุดม  ทักขระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร เปิดเผยว่า วันนี้กลุ่มแม่บ้านมาฝึกทักษะเกี่ยวกับการทำเครื่องแกงหลายประเภท และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับประทานอาหาร ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี โดยเฉพาะวัตถุดิบที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องแกง เราสามารถที่จะปลูกหรือจัดหาในพื้นที่ของเราได้ คือ นอกจากเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านของต.รำแดงได้มีทักษะอาชีพเพิ่มขึ้นแล้ว  ยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรมาทำการปลูกพืชผักที่ใช้ในการปรุงเครื่องแกงอีกด้วย และทำเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี


Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...