วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 99

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม / การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 99 เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศให้เกิดสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ

วันนี้(29ม.ค.56) ที่ โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ พล.ท.ดาโต๊ะ ซุลกิบลี บิน ฮัจยี กัสซิม ผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพบกสนามมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 99 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 80 คน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ เป็นการก่อให้เกิดสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยมิตรภาพอันดีของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมพึงพอใจกับการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของคณะทำงานภายใต้ กชภ. 6 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการข่าวและการปฏิบัติการจิตวิทยา คณะทำงานทางบก คณะทำงานทางทะเล คณะทำงานทางอากาศ คณะทำงานด้านการจัดการชายแดน และคณะทำงานจัดการต่อภัยพิบัติ พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังมีความพึงพอใจกับการดำเนินการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ครั้งที่ 28 ที่มุ่งเน้นให้เพิ่มความร่วมมือตามพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีความเห็นให้ทั้ง 2 ประเทศมีการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างกันมากขึ้น อาทิ ปัญหาการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย เป็นต้น พร้อมให้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพขึ้นในพื้นที่ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศต่อไป

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสตรีและเด็กชาวโรฮิงญา ผู้หลบหนีเข้าเมือง ที่ จ.สงขลา

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ ภาพ เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา / ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสตรีและเด็กชาวโรฮิงญา ผู้หลบหนีเข้าเมือง ที่ จ.สงขลา พร้อมเดินหน้าให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพชาวโรฮิงญาตามหลักมนุษยธรรม

วันนี้(24..56) เวลา 14.00 . ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลานายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสตรีและเด็กผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองชาวพม่ากลุ่มโรฮิงญา และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแลชาวโรฮิงญา ซึ่งขณะนี้มีสตรีและเด็กชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา จำนวน 105 คน แยกเป็นสตรี 26  คน เด็ก 79 คน (เป็นเด็กหญิง 41 คน เด็กชาย 38 คน) เช่นเดียวกับที่บ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดตรัง จำนวน 13 คน ,.นราธิวาส จำนวน 18 คน และจ.ปัตตานี จำนวน 22 คน รวมสตรีและเด็กชาวโรฮิงญาที่อาศัยอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 4 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 158 คน

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การดูแลผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองชาวพม่ากลุ่มโรฮิงญา ได้มีการกระจายไปในหลายจังหวัด ทางกรมฯ ได้พยายามดูแลในส่วนของที่พักให้อยู่ในจุดเดียวกันเพื่อลดความวุ่นวาย นอกจากนี้มีผู้คนเข้ามาในหลายรูปแบบทั้งในการขอเข้าเยี่ยม ขอบริจาคสิ่งของ และเข้ามาขอข้อมูลเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ ซึ่งอยากให้หน่วยงานที่ดูแลมีรูปแบบและกฎระเบียบในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมที่แน่นอน

 นอกจากนี้ยังพบปัญหาในเรื่องของการบริจาคสิ่งของที่มากเกินไป โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลา จึงต้องมีกระบวนการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งขอความกรุณาผู้นำสิ่งของบริจาค ขณะนี้งดเว้นการบริจาคเสื้อผ้า ส่วนเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคขอเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นาน อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเดินหน้าให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพชาวโรฮิงญาตามหลักมนุษยธรรมต่อไป

สำหรับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด สร้างความสนุกสนาน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ชาวโรฮิงญาหลายกิจกรรม อาทิ    จัดมุมพัฒนาการเด็ก สถานสงคราะห์เด็กบ้านสงขลา , การฝึกทำขนม ร้อยลูกปัด สอนเรื่องเครื่องปรุงอาหารไทย โดยศูนย์ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ , จัดครัวมุสลิม โดยกลุ่มแม่บ้านสิงหนคร ,      การบริการด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลสงขลาจัดหน่วยแพทย์ได้เข้ามาตรวจสุขภาพและหยอดวัคซีนโปลิโอ และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดเจ้าหน้าที่ตรวจผู้ป่วยเป็นโรคมาลาเรีย การบริการตัดผม จากศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จ.สงขลา อีกทั้ง มีนักศึกษาชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาเป็นอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย ซึ่งในขณะนี้มีผู้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อเหลือชาวโรฮิงญาอย่างต่อเนื่อง

Read more...

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมวิชาการนานาชาติภาพ อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 หวังนำงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ 3 จชต. พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิชาการของประชาคมประเทศอาเซียน

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ ภาพ เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา  / คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมวิชาการนานาชาติภาพ อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 หวังนำงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ 3 จชต. พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิชาการของประชาคมประเทศอาเซียน

 

            วันนี้(24..56) เวลา 09.30 . ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา ดร.เอนก ยมจินดา  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติอิสลามศึกษา ครั้งที่ 1(The 1st International Conference In Islamic Education) ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายมูฮัมหมัด ไฟซาล ราซาลี กงสุลใหญ่ประเทศมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 100 คน จากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ อาทิ ประเทศมาเลเซีย , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย , บรูไนดารุสลาม , ไนจีเรีย , อินเดีย , โซมาเลีย , บอสเนียฯ

            ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อฉลองครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นส่วนหนึ่งของคณะฯ ตามปรัชญา คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางคณะครุศาตร์จึงได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต เพื่อให้ตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรดังกล่าวให้เกิดสันติภาพอย่างกว้างขวาง จึงนำมาสู่การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์นักศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษาได้นำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลากรทางการศึกษาในประเทศต่างๆ

ด้าน ดร.เอนก ยมจินดา  รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวว่า ปัจจุบันทุกคนกำลังเข้าสู่ช่วงระยะเวลาในการเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิชาการของประชาคมประเทศอาเซียน ซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาความรู้มาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยใช้ฐานการวิจัย ดังนั้นการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการร่วมมือกัน และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างนักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ นำไปสู่การพัฒนาร่วมกันต่อไป

 


Read more...

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดการสัมมนา “คณะทำงานการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด”

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ ภาพ เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา / ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดการสัมมนา "คณะทำงานการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด" หวังให้คณะทำงานฯได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันในการลงพื้นที่

วันนี้(23..56) เวลา 09.00 . ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายอาซิส  เบ็ญหาวัน ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "คณะทำงานการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด" โดยมี    นางสารีปะ  สาเมาะ ในนามคณะทำงานเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการการพัฒนาสตรี     เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนกว่า 100 คน

นายอาซิส  เบ็ญหาวัน ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บัญญัติให้มีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้มีคณะกรรมการการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุประจำสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อทำหน้าที่ในการนำปัญหาเสนอแนะการแก้ปัญหาด้านสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ เสนอสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เนื่องจากคณะดังกล่าว มีภารกิจครอบคลุมด้านสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องมีคณะทำงานที่มีจิตอาสาโดยเฉพาะคนในพื้นที่ในการเข้ามาช่วยเหลือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับมนุษย์ทุกคน ที่จะนำปัญหาข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีฯได้ทราบและนำเสนอที่ปรึกษาต่อไป ทั้งนี้ ศาสนาทุกศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ซึ่งอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้าง แต่อย่าให้แตกแยก เราจะต้องยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มาก อย่ายึดติดกับความคิดของตนเองเพียงอย่างเดียว ให้ทำงานด้วยความรักและความสนุกจะทำให้เรามีความสุขกับงาน

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้คณะทำงานพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลนำปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนทุกประเภท มาสะท้อนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีฯได้รับทราบต่อไป

 

การสัมมนาในวันนี้ จัดให้มีการเสวนาเรื่อง "ศาสนากับการพัฒนาหมู่บ้านตามวิถีชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ,  "รูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน/พึ่งตนเอง" และการแบ่งกลุ่มระดมสมองในประเด็นการออกแบบในการทำงานและการกำหนดพื้นที่

 


Read more...

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสถาปนิกทักษิณฯ แถลงข่าวการจัดงานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง’56 ครั้งที่ 3 และงานสถาปนิกทักษิณ ’56 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายการลงทุนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดภาคใต้ตอนล่างให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา / สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับสถาปนิกทักษิณฯ  แถลงข่าวการจัดงานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง'56  ครั้งที่  3 และงานสถาปนิกทักษิณ '56 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายการลงทุนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดภาคใต้ตอนล่างให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

วันนี้(22ม.ค.56) เวลา 13.30 น.  ที่ ห้องประชุมชั้น  2 โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธนวัตน์   พูนศิลป์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสุรัตน์ ภัทรภูติ ประธานคณะกรรมาธิการ สถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานบ้าน คอนโดฯ  และวัสดุตกแต่ง'56  ครั้งที่  3 และงานสถาปนิกทักษิณ '56

นายธนวัตน์   พูนศิลป์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา ได้จัดงานมหกรรมบ้านและวัสดุตกแต่งมาแล้ว 2 ปี และกำหนดจัดงานต่อเนื่องในปี 2556เป็นครั้งที่ 3 นั้น เนื่องจากปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นในหาดใหญ่ และสงขลาเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผู้ร่วมออกบูธ และเพื่อให้การสื่อสารกับผู้ร่วมงานเข้าใจได้ง่ายขึ้นทางสมาคมฯ จึงเปลี่ยนชื่องานเป็น "งานบ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง'56 ครั้งที่ 3" สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยจัดมา เนื่องจากทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา ได้ร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกทักษิณ จัดงานร่วมกัน นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษสุดจากโครงการบ้าน พร้อมเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ เกี่ยวกับบ้านที่หลากหลายแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับความรู้จากการสัมมนาด้านอสังหาริมทรัพย์กับสถาปนิกที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับบ้านกับสถาปนิกมากประสบการณ์ และจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบเครื่องที่สุด โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 31 มกราคม3 กุมภาพันธ์2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เวลา 09.00-20.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การออกบูธบ้าน คอนโดมิเนียม-วัสดุตกแต่งบ้าน , การประกวด Miss Property ,  การแข่งขันทักษะวิชาสถาปัตยกรรม , คลินิกหมอบ้าน ,แนวคิดการออกแบบตกแต่งภายใน , การแสดงสถาปัตยกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้พบกับศิลปินชื่อดัง อาทิ คุณกาละแมร์ พัชรศรี คุณธัญญาเรศ เองตระกูล เป็นต้น

สำหรับ การจัดงานดังกล่าว นอกจากจะแป็นการยกระดับคุณภาพของโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมให้มีมาตรฐานสูงขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายการลงทุนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดภาคใต้ตอนล่างให้กลับมาคึกคักอีกทางหนึ่งด้วย

 

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน "บ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง'56 ครั้งที่ 3 และงานสถาปนิกทักษิณ " ในวันเวลาดังกล่าว

 

Read more...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ ภาพ เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน

วันนี้(22..56) เวลา 09.00 . ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา         นายพงศ์บุณย์  ปองทอง รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน โดยมีนักวิชาการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม จำนวนกว่า 100 คน

ดร.นวรัตน์  ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กล่าวว่า ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดฝนที่ผิดฤดูกาล เกิดพายุที่มีความรุนแรงและบ่อยขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร สภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และทรัพย์สิน ดังนั้น ทางสำนักงานฯ ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาขึ้น โดยมุ่งเน้นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้นำปัจจัยและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมระบบโลก โดยเฉพะการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มที่ชัดเจนและรุนแรงขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจัง ทางสำนักงานฯจึงได้เริ่มศึกษาและสำรวจพื้นที่ของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ    การรวบรวมความรู้ที่สืบทอดตามประเพณีที่ชุมชนท้องถิ่นดำเนินอยู่ จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดทำร่างกรอบแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์นำเสนอประเด็นชีวกายภาพ ประกอบด้วย ผลการศึกษาและคาดการณ์สภาพอากาศ การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปัญหาอุทกภัย ทรัพยากรชายฝั่งทะเลและการกัดเซาะชายฝั่ง ผลการศึกษาด้านทรัพยากรดินบนที่สูงและดินถล่ม ผลการศึกษาด้านทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นมรดกโลกและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การเกษตรและทรัพยากรประมง คุณค่าพิเศษทางมรดกโลกทางวัฒนธรรม ผลการศึกษาด้านคุณค่าทางศิลปกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งประเด็นสังคมและการมีส่วนร่วม

 

Read more...

ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือชาวโรฮิงญาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ยอดเงินบริจาคผ่านกองทุนช่วยเหลือชาวโรฮิงญาจากทั่วประเทศทะลุ 2 ล้านบาทแล้ว

ข่าว ทักษิณ อรุณ / ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือชาวโรฮิงญาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ยอดเงินบริจาคผ่านกองทุนช่วยเหลือชาวโรฮิงญาจากทั่วประเทศทะลุ 2 ล้านบาทแล้ว

วันนี้(22ม.ค.56) ธารน้ำใจจากคนไทยทั่วทุกสารทิศทั้งไทยพุทธและมุสลิมยังคงหลั่งไหลมาช่วยเหลือชาวโรฮิงญาอย่างต่อเนื่อง โดยบรรยากาศที่อาคารควบคุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจ.สงขลา ซึ่งใช้ควบคุมชาวโรฮิงญากว่า 200 คน มีประชาชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในและในพื้นที่เดินทางเข้าเยี่ยมตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งนำอาหารและเสื้อผ้ามามอบให้  ส่งผลให้ขณะนี้สิ่งของบริจาคทั้งเสื้อผ้าและอาหารกึ่งสำเร็จรูปมีเป็นจำนวนมากจนเต็มห้องที่ใช้สำหรับกักเก็บ และยังคงหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่นำของมาบริจาคโดยเฉพาะเสื้อหากเป็นไปได้ให้นำเสื้อผ้าใหม่หรืออาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานมาบริจาคเพราะไม่ต้องคัดแยกและเพื่อความสะอาด ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคที่ประชาชนทั่วประเทศบริจาคผ่านบัญชีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กองทุนช่วยเหลือชาวโรฮิงญา) เลขที่ 934-1-48557-6 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ขณะนี้มียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยล่าสุดอยู่ที่ 2 ล้านบาทและยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง


 

Read more...

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น “ฟื้นฟูวิชาการ การพยาบาลเวชปฏิบัติ”

ข่าว เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น "ฟื้นฟูวิชาการ การพยาบาลเวชปฏิบัติ"

          นางนิตยา  ศรีญาณลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เปิดเผยว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดการอบรมระยะสั้น "ฟื้นฟูวิชาการ การพยาบาลเวชปฏิบัติ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาที่ถูกต้องตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ในการประเมินภาวะสุขภาพ และคัดกรองผู้ป่วยในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลในการรักษาเบื้องต้น สำหรับพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั้งที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยงานอื่นๆ ด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน  200 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมบี.พี.สมิหลา บีชฯ อ. เมือง จ.สงขลา

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา งานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ อ. เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7431-1890 – 1 ต่อ 314 หรือ www.bcnsk.ac.th

 

 

 

Read more...

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต

            นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลาร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์       ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          และองค์กรเอกชน เป็นประจำสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์     มีปริมาณผู้ป่วย และความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่าง ๆ     ในปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณโลหิตที่ได้รับจากผู้มีจิตเป็นกุศลตามโรงพยาบาล และหน่วยรับบริจาคโลหิต ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นต้องใช้โลหิต

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตได้ในเวลา 09.00-12.00น. ในวัน        และสถานที่ ดังนี้

 วันอังคาร ที่ 22 ม.ค. 2556

- บริษัท สยามอินเตอร์ฟู้ด จำกัด อ.จะนะ จ.สงขลา

 วันพุธ ที่ 23 ม.ค. 2556

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- วิทยาลัยสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

- โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ม.ค. 2556

- ชมรมผู้บริจาคโลหิต อ.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

- ห้างลีทรัพย์สิน อ.เมือง จ.สงขลา

 วันศุกร์ ที่ 25 ม.ค. 2556

- บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 วันอาทิตย์ ที่ 27 ม.ค. 2556

- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

และสามารถร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 (บริเวณที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทุกวันในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      งานบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โทรศัพท์ 0-7432-3760

 

 

 

 


Read more...

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดกิจกรรม “รณรงค์การออกกำลังกายด้วยจักรยานสองขาเพื่อสุขภาพ” หวังสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมร่วมลดโลกร้อนจากการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดกิจกรรม "รณรงค์การออกกำลังกายด้วยจักรยานสองขาเพื่อสุขภาพ" หวังสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมร่วมลดโลกร้อนจากการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง

เช้าวันนี้(19ม.ค.56) ที่ บริเวณถนนกาญจนวนิช ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง(ทม.เขารูปช้าง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "รณรงค์การออกกำลังกายด้วยจักรยานสองขาเพื่อสุขภาพ" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันเพื่อสุขภาพ ชมรมจักรยานเสือภูเขาจังหวัดสงขลา และอีกหลายหน่วยงาน ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมีผู้ที่สนใจนำรถจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก จำนวนกว่า 150 คัน

นายบุญเลิศ แก้วเอียด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.เขารูปช้าง ในนามคณะทำงาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนพื้นที่ทุกเพศ ทุกวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยจักรยานให้มากขึ้น เพราะสามารถสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายใจ พร้อมร่วมลดโลกร้อนจากการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงกับการหันมาใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้แทน


Read more...

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา เพิ่มขีดความสามารถแรงงานไทยรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว-ภาพ สุวดี ศรีสมบูรณ์ / อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา เพิ่มขีดความสามารถแรงงานไทยรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

            วันนี้(18..56) เวลา 14.00 . ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ต.เขารูปช้าง    อ.เมือง จ.สงขลา นายนคร  ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง(Advanced Technology Training Center)โดยมี นางชญาดา  สกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน

            นายนคร  ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า อีก 2 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็นส่วน หนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ่งจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีระหว่างสมาชิกด้วยกัน ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงสร้างความได้เปรียบให้กับแรงงานไทยในการฝึกอบรมหลักสูตรด้านทักษะฝีมือ ภาษา และไอที ควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง(Advanced Technology Training Center) เพื่อเปิดมิติใหม่ในการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ และแรงงานจะได้ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในระหว่างการฝึกอบรม อาทิ เครื่องมือด้านมาตรวิทยา เครื่องมือฝึกแม่พิมพ์ เครื่องจักรกลที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์(CNC) ฯลฯ ซึ่งคาดว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในปี 2558 แรงงานไทยจะมีขีดความสามารถสูง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

            ด้าน นางชญาดา  สกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา          กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมาร่วมอบรมจำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม , หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นสำหรับโรงงานฯและโรงแรม , หลักสูตร Ciros Mechatronics , หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือวัดขนาดด้านมิติระบบดิจิตอลและนวัตกรรมการเชื่อมต่อข้อมูล , หลักสูตรเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม Inventor 2013 , หลักสูตรการบำรุงรักษาเชิงรุก CNC Lathe (TPM) นอกจากนี้ ยังมีบริษัทชั้นนำด้าน Automation มาตรวิทยามิติ และเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทเชฟรอน ประเทศไทยฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูงอีกด้วย

            ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7433-6052 และ 0-7433-6050

 

 

Read more...

ศพส.จ.สงขลา จัดประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ปี 2556 เร่งยุติสถานการณ์การการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ สุวดี ศรีสมบูรณ์ / ศพส.จ.สงขลา จัดประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ปี 2556 เร่งยุติสถานการณ์การการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

วันนี้(18ม.ค.56) เวลา 09.30 น.  ที่ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.สงขลา(ศพส.จ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 8 อำเภอ (อ.ระโนด,คลองหอยโข่ง,กระแสสินธุ์,ควนเนียง,สทิงพระ,สิงหนคร,นาหม่อมและบางกล่ำ)  อาทิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชนในพื้นที่  ฯลฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 200 คน

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศการเอาชนะยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกันดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จโดยเร็ว เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศพส.) ซึ่งมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมีนโยบายหลักในหลายด้าน อาทิ การกำหนดการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ" ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยใช้กฎหมายบังคับอย่างเคร่งครัด มีการยึดหลัก "ผู้เสพ" คือ "ผู้ป่วย" ที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกในการติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหายาเสพติดไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของทุกคนในประเทศที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องเร่งประสานความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ทั้งด้านการป้องกัน การประสานงานด้านการข่าว การปราบปราม และการเยียวยา ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำคัญ คือ การมอบความรักความอบอุ่นและความเอาใจใส่ของคนในครอบครัว การมีเวลาของพ่อแม่ในการดูแลบุตรหลานท่ามกลางภาวะบีบรัดทางสังคม ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การงาน การเงิน ฯลฯ

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนำเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ เป็นต้น

การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ประเภททีมกิตติมศักดิ์ 2 คน ประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 1) ประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 2) และประเภททีมเยาวชน 3 คน สำหรับประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 1) ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 2) ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภททีมเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉรา พฤกษ์วิวัฒนากุล สำนักงานกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-7511 และ 0-7421-2914

 

 

Read more...

ศพส.จ.สงขลา จัดโครงการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ สุวดี ศรีสมบูรณ์ ประสานข้อมูล เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา  / ศพส.จ.สงขลา จัดโครงการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 เร่งยุติสถานการณ์การการแพร่ระบาดของยาเสพติด ภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชน

 

วันนี้(17ม.ค.56) เวลา 10.30 น.  ที่ โรงแรมราชมังคลาสงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชนในพื้นที่  ฯลฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 200 คน

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศการเอาชนะยาติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกันดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จโดยเร็ว เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศพส.) ซึ่งมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯดังกล่าว และมีนโยบายหลักในหลายด้าน อาทิ การกำหนดการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ" โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยใช้กฎหมายบังคับอย่างเคร่งครัด มีการยึดหลัก "ผู้เสพ" คือ "ผู้ป่วย" ที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกในการติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมืด โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธีต่อไป

Read more...

ปภ.สงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” จังหวัดสงขลา ประจำปี 2556

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม ประสานข้อมูล เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา / สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย" จังหวัดสงขลา ประจำปี 2556 หวังสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยประจำหมู่บ้าน

 

            วันนี้(17..56) เวลา 09.30 . ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา นายโส เหมกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย" ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา ปี 2556 โดยมีราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย  12 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (ยกเว้น อ.บางกล่ำ ควนเนียง ระโนด สทิงพระ) เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน

            นายมนัส  ศิริรัตน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา(สนง.ปภ.สงขลา) กล่าวว่า ปัจจุบันการเกิดสาธารณภัยเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลา โดย สนง.ปภ.สงขลา จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น

นายโส เหมกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้มีการสร้างเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ยังขาดอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย" โดยการฝึกอบรมอาสาสมัครเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ให้มีผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่โดยตรงในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายในหลายหัวข้อ อาทิ การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , หญ้าแฝกกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 , การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเฝ้าระวังและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน" , การแจ้งเตือนภัยและการใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย , แผนการอพยพประชาชน , การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการประเมินผลโครงการฯ

Read more...

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2556 เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู”

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ ภาพ เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา / คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2556 เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู"

วันนี้(16ม.ค.56) เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ประจำปี 2556       "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครูเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ดังคำขวัญวันครูที่ว่า "แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน" โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญ สังกัดหน่วยการศึกษาในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า 1,000

นายปราโมทย์  ส่องสิงห์ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการจัดงานวันครูมีมติเห็นชอบให้จัดงานวันครูโดยมีแก่นสาระของการจัดงาน คือ "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครูเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เป็นการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เป็นการส่งเสริม เชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน รวมไปถึงการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ด้านนายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานของครูเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ทั้งการถ่ายทอดความรู้ การปลูกฝังความดีงามให้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ครูจึงถือเป็นปูชนียบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องจากสังคม

อย่างไรก็ตามขอฝากถึงผู้ที่เป็นครูทุกคนให้ตระหนักถึงการแสดงออกของตนที่มีอิทธิพลต่อศิษย์ การพูดจาสุภาพและสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับศิษย์และสังคม พร้อมทั้งกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับคำสอนและวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ , พิธีทำบุญตักบาตร , พิธีสงฆ์ , การอ่านสารจากประธานกรรมการคุรุสภา , การสวดคำฉันท์รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ , พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลต่างๆ แก่ครูผู้สอนดีเด่น , ครูดีในดวงใจ , ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา และพิธีมอบทุนการศึกษา

 

 

 

 

 

 

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก (นม - ไข่)

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก (นม - ไข่)
        เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดรับคูปอง นม-ไข่ ประจำเดือนมกราคม 2556 ในวันศุกร์ที่ 18มกราคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 ณ หอประชุม เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป

         ทั้งนี้ ทางเทศบาลฯได้จัดระบบ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยจัดให้ร้านค้ามาจ่ายนมและไข่ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

         หลักฐานการรับคูปอง-ไข่

1. สมุดประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก

         ขั้นตอนการรับ นม-ไข่

1. คูปองนม-ไข่

2. บัตรประชาชนฉบับจริงของเจ้าของคูปอง

3. สำเนาสูติบัตร (กรณีกลุ่มเด็ก 6 เดือน- 1 ปี

4. กรณีมอบฉันทะ ต้องมีใบมอบฉันทะและบัตรประชาชนฉบับจริงและของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะไปแสดง

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7420-0124

 


Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...