วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ขนส่งจังหวัดสงขลา ประกวดราคาซื้อหมวกนิรภัยพร้อมติดสติ๊กเกอร์ ตามมาตรฐาน มอก.369-2539 สำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ จำนวน 10,000 ใบ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / ขนส่งจังหวัดสงขลา ประกวดราคาซื้อหมวกนิรภัยพร้อมติดสติ๊กเกอร์ ตามมาตรฐาน มอก.369-2539 สำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ จำนวน  10,000 ใบ  

นายสมหมาย สุดขาว ขนส่งจังหวัดสงขลา แจ้งว่า จังหวัดสงขลาได้ออกประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อหมวกนิรภัยพร้อมติดสติ๊กเกอร์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.369-2539  หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ (PROTECTIVE HELMETS FOR VEHICLE  USERS)  จำนวน  10,000 ใบ   (สำหรับผู้ใหญ่ 8,000 ใบ สำหรับเด็ก 2,000 ใบ)   

                        ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7433-0248  ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

                   

 

 

 

 

 

Read more...

กองพลทหารราบที่15 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 40 อัตรา

ข่าว กนกกาญจน์ สุมังคละ / กองพลทหารราบที่15 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 40 อัตรา

          กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 40 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้ ตำแหน่งเสมียน จำนวน 10 อัตรา พนักงานวิทยุโทรเลข , พลทางสาย จำนวน 6 อัตรา พลสูทกรรม จำนวน 7 อัตรา ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา และพลขับรถ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่ต้องโทษทางคดีอาญา

         เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2556  เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ด้วยตนเองที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่15 โทรศัพท์ 0-7342-4021 ต่อ 43711-12 หรือ www.infantrydivision15.org

Read more...

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว( One Stop Service ) แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังไม่เสียค่าใช้จ่าย

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว( One Stop Service ) แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังไม่เสียค่าใช้จ่าย 18 – 23พ.ค.56

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว( One Stop Service ) แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังฟรี ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าถึงการบริการอย่างมีคุณภาพ และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
            น.พ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่า ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น จากร้อยละ 9.4 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 11.8 ในปี 2553 และมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด ส่วนคนพิการ มีร้อยละ 2.9 ของประชากร ซึ่งทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อม และยังพบปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุและคนพิการ เนื่องจาก การเดินทางไม่สะดวก การขาดแคลนเทคโนโลยี ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง เป็นต้น ซึ่งการดูแลและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ในปี 2556 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ขึ้น เพื่อให้บริการเชิงรุกด้วยระบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 4 ด้าน ประกอบด้วย การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การตรวจบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ การให้บริการทางทันตกรรมและการฟื้นฟูสมรรถภาพสายตาด้วยแว่นตาแก่คนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลการทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ บริการ ระบบข้อมูล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการฟื้นฟู ดูแล และบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพปัญหา ในพื้นที่ภาคต่างๆ 4 จังหวัด 

           

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ มีกำหนดให้บริการทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว( One Stop Service ) แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการฟรี ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย 
วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2556 ให้บริการผลิตและซ่อมแขน ขาเทียม อุปกรณ์เสริม , บริการ รองเท้าเบาหวานสำหรับผู้ป่วยมีแผลที่เท้า , ให้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ได้แก่ รถนั่งคนพิการ เครื่องช่วยเดิน ไม้ค้ำยัน ไม่เท้าต่างๆ , ฝึกการใช้และแนะนำการบำรุงกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการให้แก่คนพิการและญาติ 
            วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2556 ให้บริการตรวจคัดกรองระบบประสาทและจดทะเบียนคนพิการ ต่อสมุดคนพิการ , บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด, ตรวจคัดกรอง บำบัดโรคข้อเท่าเสื่อม ให้คำปรึกษา แนะนำ สาธิตการฟื้นฟูข้อเข่า , บริการด้านจักษุ วัดความชัดของสายตา ถ่ายภาพจอประสาทตา สำรวจสภาวะตาบอด สายตาเรือนราง และโรคตา , บริการทันตกรรมและตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ใส่ฟันเทียมฐานพลาสติกชนิดแบบถอดได้ 
           สำหรับพิธีเปิดงานตามโครงการฯ มีกำหนดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. โดย น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฯ 
            จึงขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือ ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าว เข้ารับบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ออกให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในครั้งนี้ โดยผู้ที่เข้ารับบริการ โปรดนำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวผู้พิการ และเอกสารประจำตัวที่เกี่ยวข้องมาด้วย ...สอบถามรายละเอียดโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านทุกแห่ง หรือ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร 0-7444-0637 หรือ 08-8788-1753 ในวันและเวลาราชการ 

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 300456

Read more...

พมจ.สงขลา จัดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัว จ.สงขลา ประจำปี 2556

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / ภาพ กนกกาญจน์ สุมังคละ พมจ.สงขลา จัดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัว จ.สงขลา ประจำปี 2556

วันนี้(30เม.ย.56) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลาจัดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัว จ.สงขลา โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ฯลฯ จำนวนกว่า 100 คน

ร้อยเอกสมหมาย ยกสกูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา กล่าวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลาจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยเห็นว่าสถาบันครอบครัวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของสังคมในการพัฒนาคุณภาพคน ถือได้ว่าเป็นรากฐานของความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ เนื่องจากสถานการณ์ครอบครัวไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีคิดของสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนไปจากเดิมตามประแสปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆด้าน ทำให้ครอบครัวที่เคยเข้มแข็งในอดีตบางส่วนเสื่อมถอยลง ทำให้ครอบครัวขาดโอกาสในการเรียนรู้ ขาดกลไกสนับสนุนให้ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการรวมกลุ่มครอบครัวหรือตัวแทนภาครัฐและภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคมมาระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะและแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานด้านครอบครัว สร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครบครัวและเพื่อยกย่องสดุดีครอบครัวที่ดีเป็นแบบอย่างในการใช้เวลาร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างของการพัฒนาครอบครัวภายใต้หัวข้อ "ทุกวันเป็นวันครอบครัว"

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ "ครอบครัวไทยวันนี้" , การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับครอบครัวร่มเย็น จ.สงขลา ประจำปี 2556 จำนวน 11 ครอบครัว และการจัดเวทีระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อนำมาซึ่งมติของสมัชชาครอบครัวจังหวัดสงขลาต่อไป

                                                                                                            

 

Read more...

3 องค์กรจับมือกัน จัดกิจกรรม “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลอง มองสายน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ”และสาธารณสุขเคลื่อนที่

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม /  3 องค์กรจับมือกัน จัดกิจกรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลอง มองสายน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"และสาธารณสุขเคลื่อนที่

วันนี้(30เม.ย.56) เวลา 09.00 น. ที่หมู่บ้านการเคหะ หมู่ที่ 9 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  นายประสงค์  บริรักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง  เป็นประธานเปิดกิจกรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลอง มองสายน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"และสาธารณสุขเคลื่อนที่ โดยมี เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 2 และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกันจัดขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลอง มองสายน้ำ โดยการเทน้ำหมักชีวภาพลงในคลองสำโรง หมู่บ้านการเคหะ เนื่องจากคลองสำโรงจุดนี้ มีออกซิเจนละลายในน้ำต่ำมาก โดยเฉพาะที่หมู่บ้านท่าสะอ้าน มีค่าเท่ากับศูนย์  รวมทั้งพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านการเคหะ โดยดูดโคลน ล้างท่อระบายน้ำ เก็บขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรค นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่มีความเสี่ยงที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาดจากสัตว์สู่คน  การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ เพื่อให้ทราบสุขภาวะตนเองในการป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้  การแจกทรายอะเบท สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  การแจกเจลกำจัดหนู  ซึ่งเป็นสารพิษสำเร็จรูปในการกำจัดหนู เพื่อป้องกันโรคแล๊ปโตสะไปโรสีส หรือโรคฉี่หนูและเพื่อปลูกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะด้วยกิจกรรมขยะแลกไข่

นายประสงค์  บริรักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง  เปิดเผยว่า  กิจกรรมทั้งหมดในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดแก่ประชาชนตามแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 5 และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมไว้ให้ดี  โดยเฉพาะคลองสำโรงตอนปลายที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำ  เนื่องจากมีค่าออกซิเจนละลายน้ำเท่ากับศูนย์ นั่นหมายถึง สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

 

สำหรับในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะต้องกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติเทศบาลกำหนดในการป้องกันโรค  ทั้งการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้เลือดออก  โรคฉี่หนู  การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตลอดจนกิจกรรมขยะแลกไข่ ที่เป็นกิจกรรมที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ลดปริมาณขยะ  โดยเฉพาะขยะรีไซเคิล ซึ่งหลายหน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลอง มองสายน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"นี้ ขึ้นมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา

ข่าว จุฑาทิพย์ ยังฉิม / ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา

     ศูนย์ประสานงานบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลหาดใหญ่ เชิญชวนชาวไทยทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ  80 พรรษา

 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ เพื่อเป็นทานแก่ผู้ที่มีอวัยวะไม่สมบูรณ์และช่วยต่อเติมชีวิตให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น โดยผู้บริจาคอวัยวะ 1 คน สามารถให้ "ของขวัญเพื่อชีวิต" แก่ผู้อื่นได้ถึง 7 คน คือ ตับ 1 คน , ไต 2 คน, หัวใจ 1 คน, ปอด 1 คน และดวงตา 2 คน

          ผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจสามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่ งานผู้ป่วยหนักทั่วไป ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7427-3142

                                    

 

 

 

 

 

Read more...

ชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด ศูนย์อำนวยการพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา ( ฉก.ศพส.จ.สงขลา) ร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ตชด.ที่ 43 จับกุมเฮโรอีน พร้อมผู้ต้องหา 2 คน

ข่าว สันติภาพ รามสูต / ชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด ศูนย์อำนวยการพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา ( ฉก.ศพส.จ.สงขลา) ร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ตชด.ที่ 43 จับกุมเฮโรอีน พร้อมผู้ต้องหา 2 คน 

วันนี้(30เม.ย.56) เวลา 01.00 น. นายเฉลิมชัย วิสุทธิชานนท์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หัวหน้าชุด ฉก.ศพส.จ.สงขลาและร.ต.อ.สุธรรม สุขช่วย รอง สว.สส.สภ.เมืองสงขลา ช่วยราชการชุดฉก.ศพส.จ.สงขลา พร้อมกำลังร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ตชด.ที่ 43 ทำการสอบสวน  นายอภิรมย์ หรือบ่าว บุญก่อเกื้อ อายุ  32 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 4  ม.6  ต.กาบัง  อ.กาบัง  จ.ยะลา และนายณัฐพงษ์ หรือโอบ มู่เก็ม อายุ  19  ปี  อยู่บ้านเลขที่ 54/8 หมู่ที่ 12 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  หลังทำการจับกุมได้ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่   หลังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ เขต 12   ม.4  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมของกลางเฮโรอีนและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม.

หลังจากที่นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่  หลังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ เขต 12   ม.4  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีวัยรุ่นมาเช่าอาศัยอยู่ และลักลอบจำหน่ายเฮโรอีน ให้กับลูกค้าในพื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง อยู่เป็นประจำ 

จึงได้สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด ศูนย์อำนวยการพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา ( ฉก.ศพส.จ.สงขลา) ดำเนินการวางแผนจับกุมโดยเข้าทำการตรวจค้นภายในบ้านทั้งสองหลัง คือ บ้านนายอภิรมย์ หรือบ่าว บุญก่อเกื้อ ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่  ม.ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา ผลจากการตรวจค้นพบเฮโรอีนของกลาง จำนวน 5 หลอดบิ๊ก น้ำหนักประมาณ 232.5 กรัม ชนิดหลอดกาแฟแบ่งขาย 52 หลอด เงินสด จำนวน 3,500 บาทซึ่งผู้ต้องหารับว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายเฮโรอีนให้กับลูกค้า   และอาวุธปืนพกสั้นขนาด  9 มม.สีดำ ยี่ห้อ นอริงโก้ หมายเลขทะเบียน ปน.1 / 2122  จำนวน  1 กระบอก เครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม.จำนวน 12 นัด และแจ้งข้อหาว่า  มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( เฮโรอีน ) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

และบ้านนายณัฐพงษ์ หรือโอบ มู่เก็ม อายุ  19  ปี  ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ (หลังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ เขต 12 )  ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา    ผลจากการตรวจค้นพบเฮโรอีนของกลาง จำนวน 3 หลอดบิ๊ก น้ำหนักประมาณ 144.9 กรัม  และเงินสด 3,200 บาท ซึ่งผู้ต้องหารับว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายเฮโรอีนให้กับลูกค้า และแจ้งข้อหาว่า  มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( เฮโรอีน ) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย

Read more...

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 25 อัตรา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 25 อัตรา

ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  ทางศูนย์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 25 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

-                   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา อ.จะนะ จำนวน 14 อัตรา

-                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จำนวน 3 อัตรา

-                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกวางข้อง อ.รัตภูมิ จำนวน 2 อัตรา

-                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร อ.หาดใหญ่ จำนวน 2 อัตรา

-                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีวิชัย อ.รัตภูมิ จำนวน 2 อัตรา

-                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชิงโค อ.สิงหนคร จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-                   อายุ 20 ปีขึ้นไป

-                   สัญชาติไทย

-                   ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ฯลฯ

ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7447-7260 และ 0-7447-7453 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 ในวันและเวลาราชการ

 

Read more...

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมป้องกัน จัดกิจกรรมเติมยิ้มด้วยรัก ครั้งที่

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมป้องกัน จัดกิจกรรมเติมยิ้มด้วยรัก ครั้งที่ 2

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเติมยิ้มด้วยรัก ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ครอบครัวของผู้ป่วยผู้บริจาคเงินช่วยเหลือ ตลอดจนทันตแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษา ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ ลาน ชั้น 7 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตลอดจนครอบครัวและผู้บริจาคได้ทราบถึงกระบวนการในการรักษาผู้ป่วยเพดานโหว่ในแต่ละขั้นตอน โดยมีรูปแบบของการนำเสนอในรูปของสื่อแบบต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมการแสดงกิจกรรม Walk Rally ตามฐานต่างๆ เช่น ฐานห้องแลปโรงพยาบาล ฐานคลินิกทันตกรรมจัดฟัน ฐานห้องผ่าตัด คลินิกศัลยกรรม ฐานให้ความรู้ทั่วไป ฐานสอนแปรงฟัน การที่ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมคาดว่า ผู้ป่วยและครอบครัวจะได้ทราบถึงและเข้าใจถึงกระบวนการในการรักษา และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย ผู้ปกครอง ตลอดจนทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาดูแลได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ประมาณ 450 คน

            จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

Read more...

คณะวิทย์ มอ. จัดงานคืนสู่เหย้าครบรอบ 45 ปี พบกับหลากหลายกิจกรรมระดมทุนให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ วันนี้(29เม.ย.56) รองศ.ดร.วิไลวรรณโชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ มอ. จะมีอายุก่อตั้งครบ

ข่าว ทักษิณ อรุณ / คณะวิทย์ มอ. จัดงานคืนสู่เหย้าครบรอบ 45 ปี พบกับหลากหลายกิจกรรมระดมทุนให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

            วันนี้(29เม..56) รองศ.ดร.วิไลวรรณโชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ มอ. จะมีอายุก่อตั้งครบ 45 ปี จึงได้มีการกำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า 45 ปี วิดยา มอ. ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 22 มิ.. 56 เวลา 17.00-23.00 . ณ สนามหญ้าหน้าศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มอ.

โดยภายในงานมีการจัดซุ้มระลึกถึงคณะวิทยาศาสตร์ นิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่น นวัตกรรมและอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ ซุ้มถ่ายรูปย้อนภาพวันวาน ซุ้มเล่นเกม ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึกและเสื้อ 45 ปี คณะวิทย์ฯ เวทีกลางน้ำ ซุ้มอาหารจากร้านดังทั่วเมืองสงขลา น้ำพุแสงสีเสียงตระการตา และการย้อมสีตึกฟักทอง โดยรายได้จากการจัดงานจะนำเข้าสมทบกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมระดมทุน 45 ปี 45 ทุน ซึ่งจะมอบให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สำหรับศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มอ. โทรศัพท์ 0-7428-8022 , 0-7428-8008 โรงแรม Like Residence .วัดโพธิ์-บางใหญ่ ซ.35 .เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7728-8877 และ ร้าน Lenovo Shop ตรงข้ามโรงแรม Royal Phuket City บขส.เก่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7623-3788

 

 

  

Read more...

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”ค่ายเยาวชนไทยหัวใจสีขาว”รุ่นที่ 6

ข่าว จุฑาทิพย์ ยังฉิม / ภาพ กนกกาญจน์ สุมังคละ / โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"ค่ายเยาวชนไทยหัวใจสีขาว"รุ่นที่ 6

วันนี้ (29 เม.ย 56) เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์บำบัดพื้นฟูสมรรถภาพระบบสมัครใจจังหวัดสงขลา  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาที่ 1 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ค่ายเยาวชนไทยหัวใจสีขาว" รุ่นที่ 6 โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

            นายดุสิต ผดุงศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันยาเสพติดมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและสังคม รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ  รัฐบาลจึงถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข โดยยึดหลัก "ผู้เสพ" คือ "ผู้ป่วย" ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม โดยใช้แนวทางการให้ความรัก ความเมตตา นำผู้เสพยาเสพติด ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ป่วยเข้าบำบัดรักษาในระบบสมัครใจพร้อมมีกลไลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

ทางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือดูแลเยาวชนให้ได้รับการดูแลสุขภาพ พร้อมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมตนเองในการตัดสินใจกระทำพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคล สถานที่  มีสัมพันธภาพที่ดี กับบุคคลอื่นๆ รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไป

            โดยการเข้าค่ายในครั้งนี้มีเยาวชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 44 คน ซึ่งเป็นเยาวชนในจังหวัดสงขลาทั้งหมด เปิดอบรมหลักสูตร 9 วัน ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2556 และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วจะมีการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เข้าค่ายอย่างต่อเนื่อง  การจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง  และโรงพยาบาลจะนะ   และจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาที่ 1

                                                              

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง 6 อำเภอ จ.สงขลา ป้องกันการเข้ามาก่อเหตุสร้างความไม่สงบในวันนี้ครบรอบ 9 ปี เหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ

ข่าว สันติภาพ รามสูต / เจ้าหน้าที่คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง 6 อำเภอ จ.สงขลา ป้องกันการเข้ามาก่อเหตุสร้างความไม่สงบในวันนี้ครบรอบ 9 ปี เหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ และในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดการพูดคุยสันติภาพกับขบวนการบีอาร์เอ็น เป็นรอบที่ 3 ที่ประเทศ

วันนี้(28เม.ย.56)  กำลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มพื้นที่เสี่ยงใน 6 อำเภอของ จ.สงขลา ทั้ง อ.จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย หาดใหญ่ และอ.เมือง หลังจากที่ฝ่ายความมั่นคงได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่จ.สงขลาเชื่อมโยงกับในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในวันนี้ (ที่ 28 เม.ย.) ซึ่งเป็นวันครบรอบ 9 ปี เหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ และในวันที่ 29 เมษายน ก็จะมีการเปิดการพูดคุยสันติภาพกับขบวนการบีอาร์เอ็น เป็นรอบที่ 3 ที่ประเทศมาเลเซีย  โดยเน้นการตรวจค้นรถยนต์ต้องสงสัยที่ได้มีการแจ้งเตือนว่านำมาประกอบเป็นคาร์บอมส์และบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวกับความมั่นคง บนเส้นทางที่เชื่อมต่อกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่ด่านตรวจร่วมควนมีด อ.จะนะ ซึ่งเป็นด่านตรวจด้านความมั่นคงด่านแรกที่เชื่อมต่อกับพื้นที่สี่อำเภอชายแดนสงขลาและ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ อ.หาดใหญ่ และอ.เมือง โดยมีการสั่งการให้เฝ้าสังเกตุและตรวจค้นอย่างละเอียดตลอด24 ชั่วโมง

พล.ต.ท.พิสิฏฐ์  พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค เปิดเผยว่า  คงไม่มีเหตุอะไร เพราะตำรวจเข้มงวดกวดขันทุกวันอยู่แล้ว  ทั้งตำรวจ ทหาร ทั้งฝ่ายปกครอง  อส.และชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันอยู่ วันนี้คงเหมือนทุกวัน เรายืนยันว่ามีความปลอดภัยดี ขอให้ประชาชนมั่นใจตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันดูแลอย่างเต็มที่

 

 

Read more...

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดโครงการพิธีเข้าสุนัตหมู่ ประจำปี 2556 ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี และรักษาไว้ซึ่งหลักการของศาสนาอิสลาม

ข่าว สันติภาพ รามสูต / เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  จัดโครงการพิธีเข้าสุนัตหมู่ ประจำปี 2556 ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี และรักษาไว้ซึ่งหลักการของศาสนาอิสลาม

วันนี้(27เม.ย.56) ที่ มัสยิดดารุลนาอีม บ้านทุ่งใหญ่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายประสงค์  บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพิธีเข้าสุนัตหมู่ ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี และรักษาไว้ซึ่งหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดขึ้น  โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเข้าสุนัตหมู่ จำนวน 33 คน

นายประสงค์  บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เปิดเผยว่า  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามหลายหมู่บ้าน ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมและหลักการที่ยึดมั่นอย่างมั่นคงตลอดมาในประการหนึ่งของการเป็นมุสลิม ทุกคนต้องได้รับการเข้าพิธีสุนัต โดยส่วนใหญ่มักจะทำในช่วงวัยเด็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี และรักษาไว้ซึ่งหลักการของศาสนาอิสลาม

สำหรับพิธี " เข้าสุนัตหมู่ หรือ มาโซะยาวี " ประจำปี 2556 ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง  เป็นการขลิบปลายอวัยวะเพศ เพื่อชำระสิ่งสกปกที่คั่งค้างอยู่ ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นประเพณีปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานตามหลักศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่มักกระทำกันในช่วงปิดเทอมใหญ่ เพราะจะช่วยให้ผู้ปกครองและเด็กที่เข้าพิธีดังกล่าวจะได้มีเวลาทำความสะอาด รักษาแผลได้อย่างถูกสุขอนามัย โดยใช้เวลา 5-7 วันแผลจะหายเป็นปกติ ปัจจุบันผู้ที่ทำหน้าที่ขลิบปลายอวัยวะเพศ (โต๊ะมูเด็ง ) ส่วนใหญ่จะผ่านการอบรมทางแพทย์แผนปัจจุบัน มีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และยาสมัยใหม่ จึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องแผลติดเชื้ออย่างเช่นในอดีต

 

 

Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...