วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดสงขลา เร่งดำเนินงานมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / จังหวัดสงขลา เร่งดำเนินงานมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก    
            นายแพทย์ธนิศ  เสริมแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในจ.สงขลา ขณะนี้ ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง บางอำเภอพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในระยะนี้มีฝนตกในพื้นที่ จ.สงขลาและพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้น  จึงมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ไปจนถึงปลายปี 2556  จากรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 1 ม.ค.  -  26 ส.ค.2556 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม 5,597 ราย เสียชีวิต 11 ราย โดย จ.สงขลา มีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย (รองจาก จ.เชียงราย เชียงใหม่ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน เลย และกระบี่) อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดได้แก่ อ.สะเดา รองลงมา คือ อ.คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ นาหม่อม จะนะ และเทพา ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 23.1 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-9 ปี ร้อยละ 18.0 และกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 15.9 โดยเป็นนักเรียนนักศึกษาถึงร้อยละ 57.1 ส่วนสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย (  วันที่ 20 ส.ค.2556) มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมปี 2556 รวมจำนวน 106,148 ราย เสียชีวิต 101 ราย    นายแพทย์ธนิศ  เสริมแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ได้ผลคือ ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันยุงกัด กำจัดลูกน้ำยุงลาย และกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย รวมทั้ง การดูแลเฝ้าระวังสุขภาพเมื่อป่วยเป็นไข้และสงสัยจะเป็นไข้เลือดออก หรือเมื่อป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว เพื่อป้องกันภาวะช็อกที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ดังนั้น ระยะนี้ หากมีไข้สูง 2 วันแล้วไข้ไม่ลดลงให้รีบไปโรงพยาบาล   นอกจากนี้ ประชาชนกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการไข้เลือดออกที่รุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ ผู้มีโรคประจำตัว อ้วน หญิงตั้งครรภ์     ผู้มีภาวะซีดจากธาลัสซีเมีย และผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี หากมีไข้ในระยะนี้ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที  นอกจากนี้ หากมีอาการไข้ระยะนี้ ให้เช็ดตัวเพื่อลดไข้และกินยาพาราเซตามอล ห้ามกินยาลดไข้ประเภทแอสไพริน และไอบูโปรเฟน เพราะจะกัดกระเพาอาหารและทำให้เลือดออกง่ายขึ้น    ทั้งนี้ จ.สงขลาได้แจ้งย้ำข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออกกระทรวงสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับทราบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยในด้านการป้องกันควบคุมโรคให้เน้นการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม 5 ส. เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ,การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ดำเนินการอย่างเข้มขึ้นในทุกหมู่บ้านเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์,และการฆ่ายุงตัวแก่ ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย โดยการพ่นเคมีกำจัดยุง 2 ครั้ง พ่นครั้งแรกในวันที่ได้รับรายงานว่าพบผู้ป่วย และครั้งที่สองวันที่ 7 นับจากการพ่นครั้งแรก  ส่วนด้านการรักษา เน้นให้มีการวินิจฉัย รักษา และส่งต่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการตาย นอกจากนี้ ยังเน้นให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงอันตรายของโรคและรีบเข้ารับการรักษา รวมทั้งการใช้ยาลดไข้ให้ปลอดภัย ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนทุกครอบครัว  ให้ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สถาบัน กศน.ภาคใต้ จับมือ 4 ภาคส่วนขับเคลื่อนสงขลาสู่อาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สถาบัน กศน.ภาคใต้ จับมือ 4 ภาคส่วนขับเคลื่อนสงขลาสู่อาเซียน

บ่ายวันนี้(29ส.ค.56)  ที่ ห้องประชุมสถาบัน กศน.ภาคใต้  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง จ.สงขลา นายอรัญ คงนวลใย  ผู้อำนวยการสถาบัน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้  พร้อมด้วย นายสุภาคย์   อินทองคง   ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดสงขลา  ประสานงานโครงการขับเคลื่อนสงขลาสู่อาเซียน และนางสาวสุทธิชา  ลัทธิวรรณ  ผู้จัดการบริษัทสุทธินันท์ทัวร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสงขลา-อาเซียน  ภายใต้หลักสูตร อาเซียนศึกษา โดยการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้กับบุคลากรในสังกัด จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม- 2 กันยายน 2556 ณ เมืองเมดาน จังหวัดสุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฏี จำนวน 1 วันและภาคปฏิบัติ จำนวน 3 วัน  โดยการศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซียน

            นายสุภาคย์  อินทองคง กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเรียนรู้  ต่อเนื่องขององค์กรภาคี  4 ภาคส่วนขับเคลื่อนสงขลาสู่อาเซียน ทั้งภาครัฐและราชการ ซึ่งได้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 โดยการจัดประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาทุน  แนวทาง และประเด็นขับเคลื่อนร่วมกัน  ผลการสัมมนาเราได้ทุนของสงขลาที่ต้องร่วมกันพัฒนา คือ ทุนคน   สังคม-วัฒนธรรมและทุนธรรมชาติแวดล้อม  และให้มีกลไกกลางระดับจังหวัด  เป็นศูนย์ประสานกลไกเครือข่ายระดับตำบลทั่วทั้งจังหวัด  และในวันเดียวกัน ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์  เป็นสัญญาประชาคมร่วมกัน ทั้ง 4 ภาคส่วน  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตร "อาเซียนศึกษา" ครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นตามคำประกาศเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้

ด้าน นายอรัญ  คงนวลใย  กล่าวว่า สถาบัน กศน.ภาคใต้ เป็นองค์กรทางการศึกษา เป็นภาครัฐ มีหน้าที่ดูแลประชาชนพลเมืองทุกกลุ่มอายุและกลุ่มอาชีพ  ให้สู่กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ภายใต้ สาระวิชาความรู้ที่ทุกคนควรมีโอกาส คือ วิชาชีพ   วิชาชีวิต วิชาชุมชนและวิชาชัยชนะและเดินตามแนวคิดและทิศทางที่กำหนดไว้ ใน พ.ร.บ. การศึกษาว่าด้วยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2551

            การจัดกิจกรรมในงานพัสดุศักยภาพผู้นำ   หลักสูตรอาเซียนศึกษา  โดยร่วมมือกับภาครัฐ-เอกชน ประชาสังคม และวิชาการ  เกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องอาเซียน นั้น   สถาบันถือว่า เป็นบทบาทสำคัญที่ กศน.จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและหลากหลายมิติเรียนรู้  เพื่อช่วยกันตอบโจทย์ ของอาเชียนในเบื้องต้น 3 โจทย์ คือ  ประชาชนอาเซียน คืออะไร...ใคร...รัฐสมาชิกสมาคมอาเซียน  แต่ละรัฐเป็นใคร มีหน้าตา รูปลักษณะอย่างไรบ้าง   และ ที่สำคัญที่สุด คือ  เราชาวสงขลา จะเตรียมต้อนรับ หรือจัดการตนเองกันอย่างไร    จึงจะสามารถเดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาได้อย่างมั่นใจ  และภูมิใจ คือ  การเมือง- ความมั่นคง  เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม

ด้าน นางสาวสุทธิชา  ซึ่งอยู่ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวกล่าวคือ  รู้สึกดีใจ และภูมิใจ  ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคี 4 ภาค ส่วนขับเคลื่อนอาสาสู่อาเซียนในครั้งนี้  และครั้งที่ผ่านมาที่เราไปมาเลเซียกัน  ในนามของภาคธุรกิจเอกชน  เราตั้งใจว่าจะทำหน้าที่คือให้บริการให้มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคนของเราให้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้องค์รวมของสงขลา  และประเทศอาเซียนทั้ง 3 ทุน คือ  ทุนสังคม-วัฒนธรรม และธรรมชาติแวดล้อม  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลที่ชาวอาเซียนภาคกลังคือ  การมีวิสัยทัศน์เดียว  อัตลักษณ์เดียว และเป็นประชาชนเดียวกันอย่างมั่นคงสืบไป  ในขณะที่คุณอดุลย์  มีตำ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม  สถานกงสุลอินโดนีเซียประจำประเทศไทย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในชุมชนตัวแทนชาวอินโดนีเซีย 237 ล้านรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เห็นพี่น้องชาวสงขลาซึ่งทราบว่ามีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ให้ความสนใจเรื่อง อาเซียน และศึกษาช่องทางประสานกันเองภายในจังหวัด ให้เกิดเป็นกลุ่ม เป็นองค์กรขึ้นมา  ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง และยังขยายช่องทางให้ภาคประชาชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนภายใต้แนวคิด "การเตรียมสงขลาสู่อาเซียน" ด้วยภาคประชาชน คือ กลุ่มคนส่วนใหญ่ของประชากรอาเซียน  600 กว่าล้านคน  แต่หลังขับเคลื่อนยังมีจำกัด  การที่จังหวัดสงขลามีองค์กรประสานงานภาคประชาชน  และลุกขึ้นมาประสานกันเอง และภาคส่วนอื่น ๆ มาร่วมกันขับเคลื่อนได้  นับว่าน่าชื่นชนและใช้เป็นกรณีต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น และประเทศอื่นได้

                                                                                                                         

Read more...

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดโครงการ “รวมพลัง พสบ. สร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดโครงการ "รวมพลัง พสบ. สร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้" ผนึกพลังประชาชนปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์ตามแต่ละศาสนา ขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหายจากอาการพระประชวร พร้อมขอพรให้จชต.กลับคืนสู่สันติสุข

          วันนี้(29ส.ค.56)  เวลา 11.00 น. ที่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลโทสกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการ "รวมพลัง พสบ. สร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้" โดยมีผู้นำศาสนาประจำแต่ละมัสยิดในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

            นางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล ในนามประธานการจัดโครงการ "รวมพลัง พสบ. สร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้" เปิดเผยว่า การจัดโครงการฯในพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ โดยความรับผิดชอบ 5 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อ.หาดใหญ่ เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย ซึ่งจัดให้มีพิธีสวดมนต์ตามแต่ละศาสนา ทั้งศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ณ ศาสนสถานทุกแห่งพร้อมกัน โดยจัดให้มีพิธีตามศาสนาอิสลาม ที่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา , ศาสนาพุทธ ที่ วัดโคกสมานคุณ(พระอารามหลวง) และ ศาสนาคริสต์ ที่ โบสถ์โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 40 ทุน

            สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  โดยใช้เครือข่ายภาคประชาชนระดับผู้บริหารกองทัพบกในการผนึกพลังประชาชนทุกหมู่เหล่าในการปฏิบัติศาสนกิจด้วยการสวดมนต์ตามแต่หลักศาสนา เพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหายจากอาการพระประชวร พร้อมขอพรให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนสู่สันติสุขโดยเร็ว เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชาติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  พร้อมทั้งรู้จักเสียสละ และตระหนักถึงความปรารถนาดีของเพื่อนร่วมชาติ อันนำมาซึ่งความสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป

 

Read more...

รมว.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบายแก่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ ที่ จ.สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / รมว.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบายแก่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ ที่ จ.สงขลา

             วันนี้(29ส.ค.56) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน

          นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญและเป็นองค์กรหนึ่งที่ดูแลเขตพื้นที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเร่งการปฏิรูปการเรียนรู้ ระบบการผลิตครู พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครู ดูแลระบบสวัสดิการครูเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จึงเป็นกลไลสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นรูปธรรม เกิดผลดีแก่การศึกษาของชาติและเกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาขึ้นในครั้งนี้

           กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , การบรรยายในหัวข้อ "ภารกิจหลักที่สำคัญในการพัฒนางานของ ก.ค.ศ." โดย ดร.รัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. , การบรรยายธรรมในหัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักบริหาร โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี


Read more...

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลเกียรติยศให้ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2556

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม / จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลเกียรติยศให้ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2556        

            วันนี้(28ส.ค.56) เวลา 10.15 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลเกียรติยศให้ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2556  จำนวน 1 ราย

            นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด ได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานรางวัลดังกล่าว เห็นว่า นายจรุง หนูทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ได้รับรางวัลชั้น 2 ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เป็นผู้ปฏิบัติผลงานดียิ่งที่ได้ประกอบคุณงามความดีเสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เป็นผลดีต่อทางราชการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร จึงพิจารณาให้ได้รับอาวุธปืนลูกซอง 5 นัด เป็นรางวัลเกียรติยศจากสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลา เป็นกรณีพิเศษขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ตั้งใจปฏิบัติงานต่อไป

 

 

 

Read more...

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์สำหรับผู้กระทำความดี กรณีบริจาคทรัพย์สิน

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม / จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์สำหรับผู้กระทำความดี กรณีบริจาคทรัพย์สิน         

            วันนี้(28ส.ค.56) เวลา 10.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชดิเรกคุณาภรณ์สำหรับผู้กระทำความดี จำนวน 4 ราย

             นางสาวทัศนีย์ วัฒนะแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้กำหนดเป้าหมายพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์โระมะเร็งของเครือข่ายบริการที่ 12 เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลหาดใหญ่ จึงได้ดำเนินการของบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา ในปี 2557 แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอ โรงพยาบาลหาดใหญ่จึงได้ขอรับเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารดังกล่าว โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจำนวน 11 ราย และมีผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางคนึง เสาวพงศ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ , นายสำเริง พร้อมมูล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ , นายประพันธ์ นิมิตปัญญกุล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา เหรียญดิเรกคุณาภรณ์ และ นายอนันต์ ลาภณรงค์ชัย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา เหรียญดิเรกคุณาภรณ์ จึงได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กระทำความดีดังกล่าว

                                                                                                                            

 

 

Read more...

สถานีรถไฟหาดใหญ่จัดบิ๊กคลีนนิ่งใหญ่ขบวนรถไฟเตรียมพร้อมเปิดให้บริการ

ข่าว สันติภาพ รามสูต / สถานีรถไฟหาดใหญ่จัดบิ๊กคลีนนิ่งใหญ่ขบวนรถไฟเตรียมพร้อมเปิดให้บริการ

วันนี้(28ส.ค.56) บรรยากาศที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดไปอย่างเงียบเหงาหลังจากที่รถไฟขึ้นล่องเส้นทางกรุงเทพฯหยุดให้บริการเป็นวันที่สอง โดยเฉพาะในวันนี้ซึ่งจุดให้บริการหมดทั้ง10 ขบวน มีขาล่องจากกรุงเทพฯ ประกอบด้วย ขบวนที่ 35 , 169 , 37 , 41 , 15 , 35 และขาขึ้นกรุงเทพฯ ที่ติดค้างอยู่ที่สถานีหาดใหญ่ คือ ขบวนที่ 172 , 42 36 , 38 และ 171 มีเฉพาะขบวนรถไฟท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ยังคงเปิดให้บริการแต่ขึ้นล่องได้แค่จ.พัทลุง  หาดใหญ่และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น และประชาชนส่วนใหญ่ทราบข่าวการหยุดให้บริการรถไฟและหันไปใช้บริการขนส่งอื่นๆแทน

            โดยในวันนี้ ทางสถานีรถไฟหาดใหญ่ได้ระดมเจ้าหน้าที่รถไฟจัดบิ๊กคลีนนิ่งใหญ่ขบวนรถไฟทั้งหมดที่จอดอยู่ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ โดยมีการทำความสะอาดตู้โบกี้และซ่อมบำรุงรถไฟ เพื่อเตรียมพร้อมในการกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งมีการเปิดเส้นทาง

 

Read more...

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ททท.หาดใหญ่ ขอเชิญร่มงาน “หาดใหญ่ สตรีท คาร์นิวัล 2013” (HATYAI STREET CARNIVAL 2013)

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ททท.หาดใหญ่ ขอเชิญร่มงาน "หาดใหญ่ สตรีท คาร์นิวัล 2013" (HATYAI STREET CARNIVAL 2013)

            เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ ชุมชนพระเสน่หามนตรี ชุมชนกิมหยงสันติสุข สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการบนถนนเสน่หานุสรณ์ บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐ ร่วมกันจัดงาน "หาดใหญ่ สตรีท คาร์นิวัล 2013" (HATYAI STREET CARNIVAL 2013)

            ซึ่งในปีนี้จัดเป็นปีแรก เป็นการรวมงานเทศกาลใส่วิกแล้วรวยที่หาดใหญ่ เทศกาลใส่หมวก เพื่อให้งานยิ่งใหญ่ขึ้น และจัดตรงกับวันชาติของมาเลเซีย ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างจุดขายใหม่ให้แก่บริษัทนำเที่ยวใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของหาดใหญ่ เป็นการเพิ่มกิจกรรมสนุกสนานรองรับช่วงที่โรงเรียนในประเทศมาเลเซียปิดภาคเรียน และวันชาติมาเลเซีย และเป็นการสมนาคุณมอบรางวัลตอบแทนให้แก่นักท่องเที่ยว

            กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงตัวแมสคอท โบโซ คาบาเร่ การใส่หน้ากาก การแต่งกายแฟนซี และการประกวดสาวประเภทสอง เพื่อเสริมสร้างสีสันความสนุกสนาน ทำให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ อลังการ มากกว่าเดิม และร่วมมือกับกลุ่มคอสเพลย์หาดใหญ่ จัดการประกวดคอส เพลย์ ขึ้นที่ภาคใต้ครั้งแรก โดยใช้ชื่องานนี้ว่า "หาดใหญ่ สตรีท คาร์นิวัล 2013" (HAT YAI STREET CARNIVAL 2013)  โดยจะมีขบวนรถแห่ เป็นรถยนต์ ตกแต่งในบรรยากาศงาน แห่ไปบริเวณรอบๆสถานที่ชุมชนในนครหาดใหญ่ ก่อนวันงาน 1 วัน และในวันงาน 31 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันจัดงานในช่วงบ่ายเวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป จะมีพริตตี้ มีมาสคอท ตัวโบโซที่มีสีสันสวยงดงาม ขึ้นรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์งาน และเชิญชวนประชาชนมาร่วมพิธีเปิดงาน              ซึ่งจะมีพิธีเปิดงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 17.30 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และมีดาราชั้นนำจากเรื่อง "วันนี้ที่รอคอย" ช่อง 7 สี มาร่วมโชว์ตัวในงานอีกด้วย

 


Read more...

กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการสานเสวนาหาทางออกปัญหาชาวประมงพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสมานฉันท์ในชุมชนชายแดนใต้

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการสานเสวนาหาทางออกปัญหาชาวประมงพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสมานฉันท์ในชุมชนชายแดนใต้

วันนี้(27ส.ค.56) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อ.เมือง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสุชน ชาลีเครือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานเสวนาหาทางออกปัญหาชาวประมงพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสมานฉันท์ในชุมชนชายแดนใต้ โดยมี นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงพื้นบ้าน และร่วมกันหาทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสันติวิธี เพื่อสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในชุมชน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสนับสนุนการใช้เครื่องมือการประมงอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นชาวประมงในพื้นที่ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน จำนวน 600 - 700 ครัวเรือน และได้ประสบปัญหาเรืออวนลาก อวนรุน ลุกล้ำเข้าไปทำการประมงในพื้นที่ของชาวบ้านทำให้เครื่องมือประจำที่ของชาวประมงเสียหาย ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน และที่สำคัญทำให้สัตว์น้ำในวัยอ่อนซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจถูกจับและถูกทำลายเป็นจำนวนมาก แม้จะมีการบังคับไม่ให้ผู้ใดใช้อวนลากอวนรุนในระยะ 3,000 เมตรนับจากขอบน้ำตามชายฝั่งแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองนาทับ ทำให้สูญเสียระบบนิเวศและทำลายิ่งแวดล้อมอีกด้วย  กิจกรรมในวันนี้ จัดให้มีการเสวนาหาทางออกปัญหาชาวประมงพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พลตำรวจเอกวิรุฬห์  พื้นแสน  ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร , นายสายันต์ เอี่ยมรอด ประมงจังหวัดสงขลา , ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม , นายสักรียา ยามา ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน

 

Read more...

รถไฟสายใต้เส้นทางขึ้นล่องกรุงเทพ ยังหยุดให้บริการอีก 1 วัน ขณะที่มีผู้โดยสารตกค้างและต้องนอนค้างแรมอยู่ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานับร้อยคน

ข่าว สันติภาพ รามสูต / รถไฟสายใต้เส้นทางขึ้นล่องกรุงเทพ ยังหยุดให้บริการอีก วัน ขณะที่มีผู้โดยสารตกค้างและต้องนอนค้างแรมอยู่ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานับร้อยคน

วันนี้(27.ค.56) บรรยากาศที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้โดยสารนับร้อยคนที่ต้องตกค้างและต้องนอนค้างคืนบนขบวนรถและตามชานชลา ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา หลังจากที่รถไฟทั้ง 4 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วน 38 สุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ , ขบวนรถเร็ว 172 สุไหลโก-ลก-กรุงเทพฯ และขบวน 42 สปรินเตอร์ ยะลา-กรุงเทพฯ รวมทั้งขบวน 38 รถบัตเตอร์เวิร์ธ-กรุงเทพ ซึ่งเป็นขบวนรถระหว่างประเทศ ต้องติดค้างอยู่ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากเหตุการณ์ม๊อบสวนยางและสวนปาล์มปิดเส้นทางรถไฟในพื้นที่บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่คลี่คลายและอยู่ระหว่างการเจรจา ส่งผลให้ตลอดทั้งวันนี้รถไฟสายใต้ทั้งขาขึ้นและขาล่องกรุงเทพฯ-หาดใหญ่—3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังหยุดให้บริการอีก 1 วัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อย่างไรก็ตาม มีเพียงขบบวนรถไฟท้องถิ่นตั้งแต่สถานีพัทลุง –หาดใหญ่-ปลายทาง จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นที่ยังให้บริการปกติ

นายสมาน รักษาวงศ์  สารวัตรแขวงเดินรถหาดใหญ่ เปิดเผยว่า วันนี้ต้องหยุดให้บริเวณเส้นทางทั้งขาขึ้นและขาล่องกรุงเทพฯอีก วัน สำหรับผู้โดยสารขาล่องจากกรุงเทพที่ออกเดินทางเมื่อวานนี้วิ่งได้แค่สถานีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และการรถไฟจะจัดรถไปรับเพื่อมาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ต่อไปยังปลายทางซึ่งจะมีการจัดขบวนรถไฟพิเศษ 171 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก รับส่งผู้โดยสาร

Read more...

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

         นายรุ่น พุทธมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 800 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 23.00 น. วันที่ 27-28 สิงหาคม 2556 ซึ่งจะทำให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล บริเวณเขตเทศบาลนครสงขลา , เทศบาลเมืองเขารูปช้าง , เทศบาลตำบลพะวง , เทศบาลตำบลน้ำน้อย , เทศบาลตำบลเกาะแต้ว , องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

            การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา  จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวโปรดสำรองน้ำประปาไว้ด้วย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบจ่ายน้ำในทันที พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกจากการดำเนินการดังกล่าว                   

 

 

 

 

 

 

Read more...

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดสงขลา ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / จังหวัดสงขลา ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

จังหวัดสงขลา ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา จะออกให้บริการประชาชน ณ วัดโคกเหรียง หมู่ 2ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.30 น. โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการถอนฟัน ตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ   จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาและประชาชนในพื้นที่ตำบลใกล้เคียง เข้ารับบริการจากหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในครั้งนี้  สำหรับทีมอาสาสมัคร พอ.สว.ที่ร่วมออกปฏิบัติงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกลุ่มอื่นๆ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 12.2 สงขลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง พร้อมด้วยนายอำเภอคลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมออกปฏิบัติงานฯ

 

Read more...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ เพิ่มจุดชำระค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ เพิ่มจุดชำระค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ แจ้งว่า ได้มีการเพิ่มจุดชำระค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน 2 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานบริการ ห้างบิ๊กซีคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 11.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เริ่มต้นเดือนกันยายน 2556 และที่สำนักงานบริการคอหงส์ บริเวณสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 08.30 - 15.30 น. เริ่มปลายเดือนกันยายน 2556 เว้นเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7436-0739-43 ต่อ 46509 , 46512 , 46520

 

 

 

 

 

 

Read more...

จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 1 (Southern Book Fair 2013)หวังสร้างกระแสการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม / จังหวัดสงขลา  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 1 (Southern Book Fair 2013)หวังสร้างกระแสการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานสัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 1 (Southern Book Fair 2013) ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2556 ภายใต้แนวคิด "อ่านเพื่อรู้ เปิดประตู สู่อาเซียน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการค้าและสำนักพิมพ์ท้องถิ่น ทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของคนทุกกลุ่มในจังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดงานดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงและจำหน่ายหนังสือ จำนวนกว่า 250 บูธ จากสำนักพิมพ์และร้านหนังสือท้องถิ่น จำนวนกว่า 120 ราย อาทิ มติชน เนชั่น อมรินทร์ นานมีบุ๊คส์ ซีเอ็ด ฯลฯ การสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ อาทิ การสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ , E-book , การสอนประวัติศาสตร์แนวใหม่บูรณาการสู่อาเซียน ฯลฯ , การจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯโดยไฮไลต์ของงานอยู่ที่โครงการจัดนิทรรศการหนังสือเก่าเปิดโลกมุสลิมและโลกมลายูสู่การเรียนรู้ ที่ได้เชิญสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและชุมชนมุสลิมมาแสดงและจำหน่ายหนังสือเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย  

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

Read more...

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มอ.หาดใหญ่ เชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง “น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด ถ้าเกิดที่สงขลา ?!?”

              สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง "น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด ถ้าเกิดที่สงขลา ?!?" วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ห้องราชมังคลาแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282320 , 074-282333 โทรสาร 074-212782 E-mail.koraon@gmail.com และ saline.t@psu.ac.th

Read more...

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กองทัพบก โดยกรมกิจการพเรือนทหารบก แถลงข่าวการจัดงาน “รวมพลังหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร เพื่อสร้างสันติสุขชายแดนใต้” ที่ จ.สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / กองทัพบก โดยกรมกิจการพเรือนทหารบก แถลงข่าวการจัดงาน "รวมพลังหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร เพื่อสร้างสันติสุขชายแดนใต้" ที่ จ.สงขลา

วันนี้(23ส.ค.56) เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลโท สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลตรีพลาวุฒิ กลับเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือน และ นายศิริชัย ปิติเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "รวมพลังหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร เพื่อสร้างสันติสุขชายแดนใต้" โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พลโท สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับ ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กำหนดจัดงาน"รวมพลังหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร เพื่อสร้างสันติสุขชายแดนใต้" ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 ในพื้นที่ จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลุกกระแสความรัก ความสามัคคี สร้างความเข้าใจในคำสอนของศาสนาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งต่อต้านความรุนแรงจากการก่อการร้าย และตระหนักถึงความปรารถนาดีของเพื่อนร่วมชาติให้เกิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะนำไปสู่ความสันติสุขต่อไป

สำหรับรูปแบบกิจกรรม จัดให้มีการสร้างความเข้าใจในหลักเชื่อ ความศรัทธาของทุกศาสนา โดยกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมการสวดมนต์ขอพรตามหลักศาสนาให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมที่ จ.สตูล , วันที่ 29 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมที่ จ.ยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส     

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกหลายกิจกรรม อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ จำนวน 500 ทุน , การแข่งขันฟุตบอลดาราช่อง 7 สี , การนำน้องๆทัศนศึกษาในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , การมอบบ้านให้กับชาวบ้านในพื้นที่ , การมอบอุปกรณ์กีฬา และการสนับสนุนทุนซื้ออุปกรณ์ให้กับกลุ่มศิลปาชีพและการมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับวัดและมัสยิดต่างๆ

                              

                                                             

 

 

 

Read more...

สปข.6 ร่วมกับ กสทช. จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น มุ่งส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สปข.6  ร่วมกับ กสทช.  จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น มุ่งส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(23ส.ค.56) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 49 คน

นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดเผยว่า การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียง จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการใช้ภาษา และการฝึกปฏิบัติ จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสทช. และกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เมื่อผ่านการอบรมในระดับสูง จะสามารถนำประกาศนียบัตรแนบเป็นหลักฐานในการสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ด้าน นายปราโมช รัฐวินิจ ประธานคณะกรรมการบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสื่อวิทยุโทรทัศน์มีอยู่เป็นจำนวนมาก กสทช.จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อและได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในการจัดอบรมขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคนิคในการปฏิบัติงาน เป็นการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป


Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงาน “มหกรรมแสดงสินค้ายางพารา” ครั้งที่ 3 (Rubber Products & Expo 3) ที่ จ.สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงาน "มหกรรมแสดงสินค้ายางพารา" ครั้งที่ 3 (Rubber Products  & Expo 3) ที่ จ.สงขลา

วันนี้(5ส.ค.56) เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมแสดงสินค้ายางพารา" ครั้งที่ 3 (Rubber Products & Expo 3) โดยมี นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษาจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยนับเป็นแหล่งผลิตยางที่สำคัญของโลก โดยมีแหล่งเพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) อุตสาหกรรมยางพาราจึงถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้และประเทศไทย แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้รัฐต้องเร่งออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะมาตรการด้านการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งยางพารา อาหารและพลังงาน ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จึงได้จัดงาน "มหกรรมแสดงสินค้ายางพารา" ครั้งที่ 3 (Rubber Products & Expo 3) ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการยางพาราและไม้ยางพาราระดับจังหวัดและภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยางในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราในระดับประเทศต่อไป  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากยางพารา อาทิ ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในราคาโรงงาน กิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ นักวิชาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย


Read more...

กระทรวงพลังงาน จัดโครงการ “ตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง” ที่ จ.สงขลา น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนนำไปปฏิบัติใช้ชีวิตแบบพอเพียงและมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / กระทรวงพลังงาน จัดโครงการ "ตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง" ที่ จ.สงขลา น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนนำไปปฏิบัติใช้ชีวิตแบบพอเพียงและมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ

วันนี้(22ส.ค.56) เวลา  10.00 น. ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลาบีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา  นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ "ตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง" โดยมี นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลาร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

             นายสมนึก ทริทอง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน กำหนดจัดโครงการ "ตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง" ทั่วทุกภูมิภาค ในรูปแบบการจัดนิทรรศการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ เพื่อให้คนไทยใช้ชีวิตแบบพอเพียงและมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความรู้ในการสร้างวัฒนธรรมการประหยัดพลังงาน รณรงค์ปลุกจิตสำนึกการใช้พลังงานโดยเริ่มจากพลังงานภายในบ้าน และขยายผลไปสู่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมพูดคุยกับผู้นำชุมชนด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ , การเสวนาต้นแบบความพอเพียง โดยนักแสดงชื่อดัง ยุ้ย จีระนันท์ มะโนแจ่ม , การเรียนรู้เรื่องสมุดบัญชีพลังงาน จุดเริ่มต้นของความพอเพียง พร้อมชมนิทรรศการตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง และสื่อสารคดีภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

Read more...

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทอท.หาดใหญ่ แถลงข่าวครบรอบ 25 ปี

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / ทอท.หาดใหญ่ แถลงข่าวครบรอบ 25 ปี

วันนี้(21ส.ค.56) เวลา 17.30 น. ที่ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นาวาอากาศเอกนรนิติ์ ผลกานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายเจษฎา เพ็ชรเม็ดใหญ่ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ปฏิบัติการ) และผู้อำนวยการส่วนท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมแถลงข่าวการดำเนินการท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัทท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) (ทหญ.ทอท.) โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นาวาอากาศเอกนรนิติ์ ผลกานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่  เปิดเผยว่า ทหญ.ทอท. ได้ดำเนินการงานมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่มีหน้าที่ให้บริการอากาศยาน ผู้โดยสาร พัสดุภัณฑ์ การรักษาความปลอดภัย และรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพอใจสูงสุด โดยในปีงบประมาณ 2556 รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2555-กรกฎาคม 2556) มีจำนวนเที่ยวบิน 14,200 เที่ยวบิน , ผู้โดยสาร 2,030,018 คน , ปริมาณสินค้าเข้าออก 12,054 ตัน และไปรษณีย์ภัณฑ์เข้า-ออก 613 ตัน ปัจจุบันมีเที่ยวบินเข้า-ออก จำนวน 50 เที่ยวบิน นอกจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว ยังมีการพัฒนาท่าอากาศยานเตรียมเข้าสู่ AEC ซึ่งจะเปิดเสรีด้านการบิน และนโยบายเสรีทางการค้าการลงทุนทางธุรกิจทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสายการบินจะต้องพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ  รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันการก่อการร้ายในพื้นที่นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้ว ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษ กับมาตรการที่เข้มข้น อาทิ การกำหนดทางเข้า-ออกให้เหลือช่องทางเดียว , การนำเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (Jammer) มาใช้เป็นระยะ , การจัดเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด , ทหารอากาศโยธิน และเจ้าหน้าที่ชุดสุนัขทหารลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมพื้นที่ลานจอดรถ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ  

Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...