วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสงขลา"

วันนี้(30ก.ย.56)  เวลา 14.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสงขลา" โดยมี ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ  ประธานกรรมการมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า  กิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสงขลา" เป็นการคัดเลือกสรรหาคนดีในจังหวัดสงขลาที่ประกอบคุณงามความดีให้กับสังคมและชาติบ้านเมือง เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี (Best  Practice) ให้กับสังคมและชาวจังหวัดสงขลาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้กรุณาให้เกียรติเป็นอย่างสูงในการอนุญาตให้จารึกชื่อของ ฯพณฯ ในโล่เกียรติคุณ "คนดีศรีสงขลา" ทำให้การคัดเลือกสรรหาผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวมีคุณค่าแก่ชาวสงขลายิ่งขึ้น  สำหรับในปี 2556 นี้  มีการสรรหา "คนดีศรีสงขลา"  จำนวน 6 กลุ่ม  ประกอบด้วย  เกษตรกรดีเด่น ได้แก่ นางบุปผาวรรณ  เพชรัตน์มุณี , เยาวชนดีเด่น ได้แก่ นางสาวหทัยทิพย์ ขวัญทองยิ้ม , นักธุรกิจดีเด่น ได้แก่ นายชนัต แจ่มจันทา , ข้าราชการดีเด่น ได้แก่ แพทย์หญิงธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ , องค์กรดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา  และรางวัลครอบครัวดีเด่น ได้แก่ ด.ต.ชัชวาลย์ ยกกระบัตร จึงได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสงขลา" ในวันนี้ขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนที่กระทำความดีต่อไป  สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดให้มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา เอฟ.เอ็ม 102.25 เมกกะเฮิร์ตซ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

Read more...

จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาพร้อมประกาศ “วิสัยทัศน์สงขลา 2570” (พ.ศ.2556-2570)

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาพร้อมประกาศ "วิสัยทัศน์สงขลา 2570" (พ.ศ.2556-2570)

วันนี้(30ก.ย.56)  เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  จัดให้มีการสัมมนาพร้อมประกาศ "วิสัยทัศน์สงขลา 2570" (พ.ศ.2556-2570) โดยมี ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน  นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า  จังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิเรารัก พสงขลาเฉลิมพระเกียรติ และองค์กร 15 ภาคีการบริหารจัดการฯได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดทำ " วิสัยทัศน์สงขลา 2570 : Songkhla Vision 2027 " เพื่อให้เป็นแผนระยะยาว 15 ปี ที่มีความชัดเจนต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ทางการพัฒนาในอนาคตของจังหวัดสงขลา สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรพัฒนาในระดับมหภาคและภูมิภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดการเสวนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาสังเคราะห์ยกร่าง " วิสัยทัศน์สงขลา 2570 " ซึ่งครั้งล่าสุดจัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 จากนั้นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯได้ทำการปรับร่างวิสัยทัศน์ฯ ตามข้อเสนอของสาธารณะจนแล้วเสร็จ จึงได้จัดงานในวันนี้ขึ้นเพื่อประกาศใช้ "วิสัยทัศน์ 2570"  โดยได้กำหนด 1 วิสัยทัศน์ คือ "สงขลา  เมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์  สังคมเป็นสุข  และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" ,  4 พันธกิจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง , 17 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 26 โครงการ ภายใต้เป้าหมายเชิงบริหาร 7 ประการ อาทิ สามารถยกระดับรายได้ประชากรให้อยู่ในระดับ 1 – 5 ของประเทศ , มีระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาที่มีประสิทธิภาพ และปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่สามารถยุติลงได้ถาวร , ชาวสงขลาสามารถพูดได้ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายู  เป็นต้น  ทั้งนี้ "วิสัยทัศน์สงขลา 2570" จะเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่ความมุ่งหวังและพึงพอใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในระยะเวลา 15 ปี คือ ตั้งแต่ ปี 2556 – 2570 ต่อไป  สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดให้มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา เอฟ.เอ็ม 102.25 เมกกะเฮิร์ตซ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย 

Read more...

สกว.ผนึกกำลังกับจังหวัดสงขลา หาแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สกว.ผนึกกำลังกับจังหวัดสงขลา  หาแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

วันนี้(30ก.ย.56)  เวลา 09.00 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ จังหวัดสงขลา  จัดประชุมเพื่อระดมสมอง "แนวทางการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง : กรณีจังหวัดสงขลา" ขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชมังคลา พาวีเลียน บีช อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดงาน และ ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งผ่านข้อมูลงานวิจัย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมกันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความวิตกกังวลและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ ชายหาด เนินทราย ป่าชายเลน และทัศนียภาพชายฝั่งที่สวยงาม ทั้งนี้การกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสคลื่นลม ระดับน้ำทะเล ซึ่งปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น การบุกรุกป่าชายเลน ความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง การปรับถมพื้นที่ชายฝั่ง การก่อสร้างโครงสร้างชายฝั่งที่ไปกีดขวางหรือปรับเปลี่ยนทิศทางกระแสน้ำ การลดลงของโคลนตมและมวลทรายที่ไหลลงสู่ทะเล การทรุดตัวของแผ่นดิน รวมถึงปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นตัวการสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกๆ ปี  จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554) พบว่า ตั้งแต่ปี 2495-2551 จังหวัดสงขลามีพื้นที่ถูกกัดเซาะไปแล้วทั้งสิ้น 6 อำเภอ 28 ตำบล (จากจำนวน 16 อำเภอ 127 ตำบลของทั้งจังหวัด) เป็นแนวชายฝั่งถูกกัดเซาะในระดับรุนแรง 13.43 กม. ระดับปานกลาง 41.09 กม. รวม 54.52 กม. จัดเป็นจังหวัดที่แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นอันดับ 4 ของประเทศรองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ และปัตตานี ตามลำดับ และแม้ปัจจุบันจะมีงานวิจัยศึกษาในประเด็นนี้เป็นจำนวนมาก แต่ผลงานวิจัยก็ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด สำหรับการตัดสินใจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดกิจกรรมครั้งขึ้น โดยร่วมกับจังหวัดสงขลา

 


Read more...

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้ำทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยมีทักษะชีวิต คิดวิเคราะห์เป็น”

         ข่าว สงขลา / ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้ำทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยมีทักษะชีวิต คิดวิเคราะห์เป็น" ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวก่อนเปิดงาน "มัธยมศึกษา สงขลา-สตูล festival 2013" ว่า สืบเนื่องจากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลฯ ภายใต้การนำของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคนและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดี ได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ดำเนินนโยบายด้านการศึกษา โดยตั้งเป้าให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยมีทักษะชีวิต คิดวิเคราะห์เป็น"

            สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาและยกระดับการศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือ มุ่งมั่น และเสียสละของหลายฝ่ายทั้งครู อาจารย์ สถานศึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อเป้าหมาย "คุณภาพการศีกษา" ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสุงสุด ที่ชาวนักการศึกษาต้องมุ่งมั่นและพัฒนา

Read more...

ราคาผักในจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นรับช่วงเทศกาลกินเจ หลังแหล่งปลูกผักส่งขายภาคกลางถูกน้ำท่วม

                ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / ราคาผักในจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นรับช่วงเทศกาลกินเจ หลังแหล่งปลูกผักส่งขายภาคกลางถูกน้ำท่วม วันนี้ (28 ก.ย. 56) ที่ ตลาดทรัพยพ์สินพลาซ่า เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา พบว่าขณะนี้ผักหลายชนิดเริ่มปรับราคาสูงขึ้นรับกับช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นเดือนตุลาคม นี้ ประกอบกับหลายจังหวัดในภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักส่งขายให้กับลูกค้าต่างจังหวัดถูกน้ำท่วมและมีฝนตก จากสภาพอากาศที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น ทำให้ปริมาณผักที่ออกสู่ตลาดน้อยลง 

                สำหรับผักที่มีการปรับราคาขึ้นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผักที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงเทศกาลกินเจ เช่น มะระ จากกิโลกรัมละ 30 บาทเป็น 35 บาท เห็ดหูหนูจาก 60 เป็น 70 บาท เห็ดฟาง จาก 100 เป็น 120 บาท มะเขือเทศจาก 25 เป็น 30 บาท ผักบุ้ง จาก 20 เป็น 30 บาท ผักกวางตุ้ง กะหล่ำปลีจาก 30 เป็น 35 บาท และจะมีผักที่ไม่เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ คือ ผักชีต้นหอม ที่ในช่วงฤดูฝนจะมีราคาแพงขึ้นทุกปี เนื่องจากผักจะน้อยและไม่ชอบฝน ทำให้ผักสองชนิดนี้ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว วันนี้ผักชีราคาสูงขึ้นถึง กก.ละ 200 บาท ต้นหอม กก.ละ 100 บาท และจะถีบราคาสูงขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่อง

                นางประภา จินดา อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110 ถนนราษฏร์อุทิศ 1 ซอยกลองยาว เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ในตลาดทรัพย์สินพลาซ่า กล่าวว่าทางเอเย่นต์ส่งผักได้แจ้งล่วงหน้ามาแล้วว่าราคาผักจะยังคงปรับขึ้นสูงกว่านี้ในช่วงเทศกาลกินเจ เนื่องจากปริมาณความต้องการผักมีมากแต่จำนวนผักที่ออกสู่ตลาดในขณะนี้มีน้อย ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าผักต่างเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยนอกเหนือจากสั่งผักมาจากพื้นที่ภาคกลางแล้วบางส่วนจะสั่งผักในพื้นที่ภาคใต้มาจำหน่ายด้วย และงดการสั่งผักที่มีรสชาติฉุน เช่น ต้นหอม ผักชี กึ้นช่าย ให้น้อยลงเพราะในช่วงกินเจความต้องการมีน้อย

Read more...

พ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ตลาดทรัพย์สินพลาซ่า จ.สงขลา ลดปริมาณการสั่งซื้อเนื้อสัตว์ช่วงเทศกาลกินเจ หลังความต้องการของผู้บริโภคลดลง

           ข่าว สันติภาพ รามสูค สงขลา / พ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ตลาดทรัพย์สินพลาซ่า จ.สงขลา ลดปริมาณการสั่งซื้อเนื้อสัตว์ช่วงเทศกาลกินเจ หลังความต้องการของผู้บริโภคลดลง วันนี้ (29 ก.ย. 56) เจ้าของแผงขายเนื้อสัตว์ทุกชนิดในตลาดทรัพย์สินพลาซ่า สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งแม่ค้าขายไก่ ขายเนื้อหมู เนื้อวัว ปลากะพงขาวและไข่ทุกชนิด เริ่มลดปริมาณการสั่งเนื้อสัตว์และไข่เข้ามาจำหน่าย เนื่องจากกำลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ องเทศบาลนครสงขลา ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-13 ตุลาคม 2556 ทำให้ปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์และไข่ของประชาชนลดน้อยลงทุกปี เนื่องจากประชาชนหันไปบริโภคผักแทน ทำให้พ่อค้า แม่ค้าต้องปรับตัวโดยการลดจำนวนการสั่งเนื้อสัตว์และไข่ทุกชนิดมาขายในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งหมายถึงรายได้ก็ลดตามลงไปด้วย

           นางสุภา มณีพงศ์ บ้านเลขที่ 24/26 ซอย 14 บ้านสวนตูล ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของแผงขายไก่สดในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลา กล่าวว่า ปริมาณการสั่งไก่สดจากฟาร์มเข้ามาวางจำหน่ายในตลาดช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ จะลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง ปรกติจะสั่งไก่สดมาขายวันละ 120-150 ตัว ช่วงเทศกาลกินเจก็จะลดลงเหลือ 70-80 ตัว เนื่องจากช่วงเทศกาลกินเจร้านค้าร้านอาหารและประชาชนเริ่มลดการทานเนื้อสัตว์ลง แม่ค้าที่ขายเนื้อสัตว์ ทั้งหมู ไก่ เนื้อ ปลา และไข่ จึงจำเป็นต้องลดปริมาณการสั่งสินค้ามาขายลงด้วยเพื่อไม่ให้ตกค้าง และขาดทุน ซึ่งถือเป็นเรื่องปรกติในทุก ๆ ปี ที่ในช่วงที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จำเป็นต้องปรับตัวโดยลดยอดเนื้อสัตว์ที่สั่งเข้ามาจำหน่าย ซึ่งเป็นช่วงระยะสั้นๆเพียง 10 วันเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะสั่งเข้ามาขายตามปกติ  

Read more...

เทศบาลนครสงขลาแถลงข่าว “งานเทศกาลถือศีลกินเจ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 นำอาหารเจแต่ละชนิดมาให้ผู้มาร่วมงานและประชาชนที่มาเที่ยวบริเวณถนนคนเดินได้ชิมฟรีอีกด้วย

        ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / เทศบาลนครสงขลาแถลงข่าว "งานเทศกาลถือศีลกินเจ" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 นำอาหารเจแต่ละชนิดมาให้ผู้มาร่วมงานและประชาชนที่มาเที่ยวบริเวณถนนคนเดินได้ชิมฟรีอีกด้วย ช่วงค่ำวานนี้ (28 ก.ย. 56) ที่ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถนนจะนะ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา จัดแถลงข่าว "งานเทศกาลถือศีลกินเจ" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 3-13 ตุลาคม 2556 โดยมีนายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการแถลงข่าวในวันนี้ โดยมีร้านจำหน่ายอาหารเจ ชื่อดังในพื้นที่นครสงขลา ที่เข้ามาร่วมในการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ของเทศบาลนครสงขลา นำอาหารเจแต่ละชนิดมาให้ผู้มาร่วมงานแถลงข่าวและประชาชนที่มาเที่ยวบริเวณถนนคนเดินได้ชิมฟรี ช่วงหลังจากเสร็จจากการแถลงข่าวแล้ว

           เทศกาลกินเจ เป็นงานทำบุญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เทศกาลกินเจได้นำความเชื่อการอภัยทาน และกุศโลบายการรักษาศีลเพื่อให้ระยะเวลา 1 ปี ให้ผู้ที่นับถือไว้ปฏิบัติธรรมชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ และนำส่งผลประพฤติดี นำสู่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ภาพโดยรวมกิจกรรม การแสดงออกการกินเจนั้นจะเป็นในรูปแบบที่ชาวจีนหรือบุคคลทั่วไปเรียกว่า การรับประทานอาหารมังสวิรัติ อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

           งานเทศกาลถือศีลกินเจ ของเทศบาลนครสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-13 ตุลาคม 2556 ที่ บริเวณศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก ถนนสวนหมาก (ตรงข้ามวัดแจ้ง) และปะรำพิธีหน้าวัดแจ้ง  ถนนไทรบุรี เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนที่เคารพนับถือได้ปฏิบัติธรรม ถือศีลกินเจเพื่อสืบทอดประเพณีกินเจ รวมทั้งกระจายรายได้ในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านประเพณีและวัฒนธรรม โดยตั้งแต่วันที่ 4-13 ตุลาคม 2556 จะมีอาหารเจทุกชนิด จำหน่ายที่ปะรำพิธีหน้าวัดแจ้ง ถนนไทรบุรี เขตเทศบาลนครสงขลา และจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00 น. โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด "งานเทศกาลถือศีลกินเจ" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556

Read more...

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เปิดงาน “มัธยมศึกษา สงขลา-สตูล festival 2013” เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

        ข่าว สงขลา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เปิดงาน "มัธยมศึกษา สงขลา-สตูล festival 2013" เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (28 ก.ย. 56) ที่ โรงแรมรีเจนซี่ หาดใหญ่ ดร. เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มัธยมศึกษา สงขลา-สตูล festival 2013" โดยมี ท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 ร่วมกล่าวบรรยาย และนายศลใจ วิบูลย์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

           นายศลใจ วิบูลย์กิจ กล่าวว่า การจัดงาน "มัธยมศึกษา สงขลา-สตูล festival" ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ  1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน โรงเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  2. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และโรงเรียน สู่สาธารณ และ  3. เพื่อให้องค์คณะบุคคล 4 ฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนะต่อการพัฒนา

           ดร.เกษม สดงาม กล่าวว่า ตนเองรู้สึกยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และโรงเรียนทุกแห่งที่มีความมุ่งมั่นและเสียสละจนพัฒนาความก้าวหน้าจนมาอยู่ในระดับแนวหน้า ทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรตินักเรียน ครู และสถานศึกษา ที่ได้ทุ่มเทการทำงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ "คุณภาพการศึกษา" ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ชาวนักการศึกษาจะต้องมุ่งมั่นและพัฒนา ภายใต้นโยบายของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งเป้าให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยมีทักษะชีวิต วิเคราะห์เป็น"

           โดยกิจกรรมได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. กิจกรรมการนำเสนอผลงานในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษา  2. กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนต่อสาธารณ ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงดนตรี นาฎศิลป์ และการจำหน่ายผลผลิตนักเรียน 

Read more...

อารจารย์คณะเภสัช มอ.หาดใหญ่ พบสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งในใบชะมวงเป็นครั้งแรก

           ข่าว สงขาล / อารจารย์คณะเภสัช มอ.หาดใหญ่ พบสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งในใบชะมวงเป็นครั้งแรก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ อาจารย์และผู้อำนวยการสถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับนายอภิรักษ์ สกุลปักษ์ นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ศึกษาวิจัยคุณสมบัติในการมีฤทธิ์ต้านมะเร็งของพืชผักพื้นบ้านที่นำมาประกอบอาหารโดยเฉพาะผักพื้นบ้านภาคใต้ และสามารถแยกสารต้านมะเร็งและต้านแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารจาก "ใบชะมวง" ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โดยทำการศึกษาต้นคว้าอยู่เป็นเวลา 2 ปี ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Food Chemistry ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับอย่างมากในวงวิชาการ

 

               การศึกษาวิจัยเริ่มจากการเก็บรวบรวมพืชผักพื้นบ้านจำนวน 22 ชนิด เพื่อนำมาสกัดและทดสอบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อโรคในทางเดินอาหารหรือไม่ โดยพบว่าชะมวงเป็นพืชที่ออกฤทธิ์ดีที่สุด จึงได้นำมาแยกสารที่ต้องการ จนสามารถได้สารตัวหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ในระดับดีมาก มีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ หรือ MIC ประมาณ 7.8 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สิ่งที่สำคัญคือหลังจากหาสูตรโครงสร้างแล้ว พบว่าสารตัวนี้เป็นสารใหม่ที่ไม่เคยมีใครรายงานมาก่อนในโลก จึงตั้งชื่อว่า "ชะมวงโอน" (chamuangone) เพื่อให้แสดงว่ามาจากประเทศไทย ต่อจากนั้นได้มีการศึกษาต่อถึงความเป็นไปได้ในการออกฤทธ์ยับยั้งเชื้อโปรโตซัวร์ เพื่อนำไปสู่การศึกษาการยับยั้งเซลมะเร็งต่อไป โดยได้นำไปทดสอบกับกลุ่มโปรโตซัวร์ Leishmania major ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคที่เคยพบระบาดในภาคใต้ของไทยมาแล้ว พบว่าสารชะมวงโอน สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งโปรโตซัวร์ Leishmania major ได้ดี จึงได้นำ"ชะมวงโอน" ไปทดสอบกับเซลมะเร็งปอดและเซลมะเร็งเม็ดเลือดขาว และพบว่าสารชะมวงโอนมีในการต้านเซลมะเร็งได้ฤทธิ์ดี

 

               อย่างไรก็ตาม การนำสารดังกล่าวไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง อาจจะต้องมีกระบวนการศึกษาเพิ่มเติมอีกหลายขั้นตอน เช่น ศึกษาการมีผลกระทบต่อเซลล์ปกติหรือไม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงสูตรโครงสร้าง เพื่อการรักษาที่ได้ผลมากขึ้นหรือเพื่อลดอาการข้างเคียงในการใช้ยา

 

               ผลจากความสำเร็จในการค้นคว้าครั้งนี้ คือ การได้โครงสร้างใหม่ของสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง เพื่อจะได้มีการดัดแปลงพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งที่ออกฤทธิ์ดีขึ้น และลดอาการข้างเคียงต่อเซลล์ปกติ และพบว่า การที่สังคมไทยใช้ใบชะมวงมาประกอบอาหารแสดงให้เห็นว่าเป็นพืชที่ปลอดภัย และอาจจะมีส่วนในการช่วยป้องกันการเกิดโรคกระเพาะอาหารและมะเร็งได้ในระดับหนึ่ง ส่วนการที่คนไทยรู้จักนำใบชะมวงมาต้มกับหมูนับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ดีเลิศ เพราะพบว่าสารชะมวงโอนสามารถละลายในไขมันได้ดีกว่าละลายในน้ำธรรมดา

Read more...

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา  จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556

วันนี้(27ก.ย.56) เวลา 10.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานการมอบรางวัล  นายกฤตย  ปุรินทราภิบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า  ทางสำนักงานฯได้จัดโครงการประจำปี 2556 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา   จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 ในวันนี้ขึ้นในประเภทต่างๆ  ประกอบด้วย  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 รางวัล , ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา ปวช. จำนวน 3 รางวัล , ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ จำนวน 3 รางวัล และประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยพิบัติ จำนวน 2 รางวัล

Read more...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลในโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลในโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สงขลา

วันนี้(27ก.ย.56) เวลา 10.15 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลในโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สงขลา โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานการมอบรางวัล  นายแพทย์ธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  เป็นที่ทราบกันดีว่าการที่เด็กมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย ย่อมทำให้เกิดพลเมืองที่แข็งแรงในอนาคต แต่ปัจจุบันได้เกิดโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ระบาดในกลุ่มเด็กอยู่เสมอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สงขลา ขึ้น  เพื่อลดอัตราการเกิดโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก เป็นการให้โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กเฝ้าระวังความปลอดภัยในเรื่องอาหาร และให้ท้องถิ่นมีนโยบายการจัดอาหารที่ปลอดภัยแก่เด็กในศูนย์เด็กเล็ก   

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้มีการจัดกิจกรรมประเมินผลเพื่อตัดสินโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยเพื่อลดโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วงดีเด่น ประกอบด้วย โรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษาผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัยปลอดโรค จำนวน 3 โรงเรียน ,  โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย ปลอดโรค จำนวน 3 รางวัล , โรงเรียนมัธยมศึกษา ผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัยปลอดโรค จำนวน 1 รางวัล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัยปลอดโรค จำนวน 2 รางวัล  จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลในโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สงขลา ขึ้นในวันนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

Read more...

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลา 20 ปี และจนครบเกษียณอายุราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลา 20 ปี และจนครบเกษียณอายุราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันนี้(27ก.ย.56) เวลา 10.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา จังหวัดสงขลา จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลา 20 ปี และจนครบเกษียณอายุราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานการมอบรางวัล  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  ทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณามอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีคุณสมบัติดังนี้  คือ เป็นข้าราชการและลูกจ้งประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการและสาธารณชนด้วยดีเสมอมา , เป็นผู้รับราชการครบ 20 ปีบริบูรณ์ รับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยมาแล้วรวมกันอย่างน้อย 5 ปี บริบูรณ์ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  ทั้งนี้ ในส่วนของ จ.สงขลา มีผู้ได้รับประกาศเ กียรติคุณตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายรุ่งนภา ริพงศ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ครบเกษียณอายุราชการ) , นายไพรัช ผุดมาก และ นายประยูร  สุบินรัส  พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 20 ปีบริบูรณ์) 

สำนักงานจังหวัดสงขลาจึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณในวันนี้ขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

 


 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

แถลงข่าวจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2556 “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์” เข็นอาหารเจอาเซียน 10 ประเทศ เป็นจุดดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาร่วมบุญที่หาดใหญ่

       ข่าว ทักษิณ อรุณ สงขลา / แถลงข่าวจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2556 "กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์" เข็นอาหารเจอาเซียน 10 ประเทศ เป็นจุดดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาร่วมบุญที่หาดใหญ่ เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (26 .. 56) ที่ บริเวณ ถ.เสน่หานุสรณ์ หน้าโรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายภานุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2556 ภายใต้สโลแกน "กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์" ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-13 .. 56 ณ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ หน้ามูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่

             โดยพิธีเปิดงานกินเจหาดใหญ่ 2556 อย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่ 5 .. 56 เวลา 16.00 . บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ ซึ่งจะมีทั้งพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรับพรจากคณะสงฆ์ การสร้างกุศลเพื่อความสุขและความมั่งมีด้วยการทำบุญ รวมทั้งขบวนแห่ม้าทรงเปิดงาน ขณะที่บรรดาผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ได้มีการออกร้านขายอาหารเจนานาชนิดรวม 108 ร้าน และที่พิเศษกว่าปีก่อนๆ คือ จะมีการออกร้านขายอาหารเจจาก 10 ประเทศในอาเซียด้วย โดยทุกร้านจะมีการควบคุมเรื่องคุณภาพ ความสะอาด และ ราคา อย่างเคร่งครัด โดยกองการสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่

              สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจประกอบด้วย การโชว์มังกรทองพ่นน้ำ และสิงโตเล่นจานดอกเหมย จากจังหวัดนครสวรรค์ การสาธิตการปรุงอาหารสูตรพิเศษเมนู 9 มงคล จากเหล่าดาราคนดัง การสาธิตการปรุงอาหารเจสูตรอาเซียน การประกวดหนูน้อยเจียะฉ่าย ด้านศาลเจ้าต่างๆที่ตั้งอยู่รายรอบเมืองหาดใหญ่ก็จะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล รวมทั้งขบวนม้าทรงมาให้ประชาชนได้ชมและร่วมสักการบูชากันด้วย ทั้งนี้มีการเป้าเอาไว้ว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมงานเทศกาลกินเจที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตลอดงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน

Read more...

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

ผู้ประกอบการภาคใต้ตอนล่างเข้ารับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น ประจำปี 2556 (PM Award) สาขานวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Best Green Innovation) ในงาน “ Thailand Innovation & Trade Expo 2013”

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม  / ผู้ประกอบการภาคใต้ตอนล่างเข้ารับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น ประจำปี 2556 (PM Award) สาขานวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Best Green Innovation) ในงาน " Thailand Innovation & Trade Expo 2013"

วันนี้(25ก.ย.56) เวลา 14.30 น. ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  จัดพิธีเปิดงาน " Thailand Innovation & Trade Expo 2013" พร้อมมอบรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น ประจำปี 2556 ( Prime Minister's Business Enterprise Award 2013 : PM Award ) โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี และมี นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กล่าวรายงาน  นายจิรวุฒิ  สุวรรณอาจ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคใต้ตอนล่าง (หาดใหญ่) ซึ่งนำคณะสื่อมวลชนจากภาคใต้ตอนล่าง ร่วมทำข่าวกิจกรรมในครั้งนี้  เปิดเผยว่า  การจัดงาน Thailand Innovation & Trade Expo 2013 มีการรวบรวมผลงานผ่านนิทรรศการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมการลดใช้พลังงานพร้อมเปิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเจรจาธุรกิจในด้านของผลงานเชิงนวัตกรรมต่อยอดทางการค้า โดยได้รับการตอบรับความร่วมมือจากประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 7 ประเทศ  ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และไต้หวัน พร้อมหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนของไทยที่มีความชำนาญในด้านนวัตกรรมเข้าร่วม  ทั้งนี้  ในส่วนของรางวัล PM Award ซึ่งเป็นรางวัลการันตีคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจส่งออกของไทยในการก้าวสู่ตลาดการค้าโลกและช่วยผลักดันให้ธุรกิจส่งออกเติบโตอย่างมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาล ในปีนี้มี 8 รางวัล ใน 8 สาขา ซึ่งผู้ประกอบการจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด ได้รับรางวัลนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Best Green Innovation) สำหรับบริษัทดังกล่าวเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตของเล่นไม้ยางพารารายแรกของโลก ที่มีการฟังก์ชั่นการเล่นครบถ้วน เพื่อกระตุ้นจินตนาการ เล่นสนุกพร้อมเรียนรู้สมวัย ซึ่งของเล่นทุกชิ้นได้ผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบด้านตั้งแต่นักออกแบบจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ภายใต้การพัฒนาทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการสร้างโลกอย่างสมดุล โดยได้มีการส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศ อาทิ ประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป ฯลฯ  นอกจากนี้ภายในงาน "Thailand Innovation & Trade Expo 2013" ยังมีการอบรมสัมมนาที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการออกแบบในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การจดทะเบียนเครื่องหมายและสิทธิบัตรในสหภาพยุโรป และการสัมมนา Asia Design Conference 2013 ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานฯได้ ระหว่างวันที่ 25 -29 กันยายน ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


Read more...

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

สวท.สงขลา ร่วมกับร้านขนมชื่อดังนำร่องจัดร้านสวัสดิการเชิงธุรกิจ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม  / สวท.สงขลา  ร่วมกับร้านขนมชื่อดังนำร่องจัดร้านสวัสดิการเชิงธุรกิจ

วันนี้(24ก.ย.56) ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา อ.เมือง  จ.สงขลา  นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา (สวท.สงขลา) เป็นประธานเปิดร้านสวัสดิการ สวท.สงขลา  โดยมีบุคลากร สวท.สงขลา และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน  นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา  เปิดเผยว่า  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา  ได้ดำเนินการเปิดร้านค้าสวัสดิการ สวท.สงขลาเชิงธุรกิจ โดยร่วมบริหารกับร้านขนมบ้านโกไข่และร้านคาเฟ่ 408 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยร้านขนมบ้านโกไข่ เป็นร้านขนมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสงขลา ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย.และฮาลาล อาทิ ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเค้กเนื้อนุ่ม ขนมเค้กมะพร้าวอ่อน เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน เครื่องดื่มกาแฟสด ฯลฯ เปิดให้บริการเวลา 07.00 – 20.00 น. ส่วนร้านคาเฟ่ 408 จำหน่ายพิซซ่าและสปาเก็ตตี้ โดยเชฟจากประเทศอังกฤษ  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา  กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำนินงานในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดร้านค้าสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา  ได้จัดทำระเบียบว่าด้วยร้านค้าสวัสดิการ สวท.สงขลา พ.ศ. 2555 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ สำหรับรายได้ที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าว  จะนำไปจัดกิจกรรมหรือให้บริการแก่สมาชิกของร้านค้าฯ เพิ่มเติมนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สวท.สงขลาต่อไป

 

 

 

Read more...

จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม  ภาพ โปรดปราน บุญธรรม  / จังหวัดสงขลา  จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

วันนี้(24ก.ย.56) เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ภายในโรงพยาบาลสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา  บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี  โดยทางจังหวัดสงขลา ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ติดต่อกันมาทุกปี นับตั้งแต่สร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ ประดิษฐานไว้ ณ โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่เป็นประโยชน์นานัปการให้แก่ประเทศชาติ ทั้ง ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา และด้านการทหาร

โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการแพทย์  พระองค์ทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงพยาบาลศิริราชให้ทันสมัย ส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ  ตลอดจนทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ให้มาช่วยเหลือปรับปรุงการแพทย์ของไทย นับเป็นการวางรากฐานการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศ จากพระเกียรติคุณและผลงานในด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระองค์จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า  " พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย "

 

 

 


Read more...

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

พมจ.สงขลา จัดกิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา” ประจำปี 2556 เป็นการทบทวนบทบาทภารกิจ และสะท้อนมุมมองการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / พมจ.สงขลา จัดกิจกรรม "เหลียวหลัง แลหน้า งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา" ประจำปี 2556  เป็นการทบทวนบทบาทภารกิจ และสะท้อนมุมมองการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วันนี้ (23ก.ย.56)  เวลา 10.00 น. ที่  ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา  นายปรีชา  สรวิสูตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานเปิดกิจกรรม " เหลียวหลัง แลหน้า งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา " ประจำปี 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 100 คน  นายจรัส  ชุมปาน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า  การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดให้มีการดำเนินการเสนอภาพความร่วมมือการดำเนินการด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลา ในลักษณะบูรณาการการทำงานในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนกลุ่มองค์กรเครือข่ายได้ถ่ายทอดเจตนารมณ์ผ่านการเสวนา " เหลียวหลัง แลหน้า งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา "  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนา  ประกอบด้วย  เครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน , เครือข่ายด้านสตรี , เครือข่ายด้านผู้พิการ , เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ , บทบาทอาสาสมัคร , เครือข่ายด้านสวัสดิการภาคประชาชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการถอดบทเรียนเหลียวหลัง แลหน้า งานพัฒนาสังคม    สำหรับกิจกรรมดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนบทบาทภารกิจ และสะท้อนมุมมองการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาผ่านเครือข่ายภาคสังคมใน จ.สงขลา  เป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา  เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน จ.สงขลา พร้อมเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคสังคม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการพัฒนาสังคมของ จ.สงขลา  ได้มีเวทีและพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานของตนเอง    ด้านนายปรีชา  สรวิสูตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดเผยว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานด้านการพัฒนาสังคมของ จ.สงขลา ประสบความสำเร็จ  เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันทำงานของทุกภาคส่วนในการสร้างความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป  ด้วยการสร้างความเข้าใจด้านการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนใน จ.สงขลาต่อไป


Read more...

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

นครสงขลา จัดกิจกรรม “ Songkhla Car Free Day”เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานลดภาวะโลกร้อน

ข่าว สันติภาพ รามสูต / นครสงขลา จัดกิจกรรม " Songkhla Car Free Day" ปั่นรถจักรยานไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานลดภาวะโลกร้อน  เมื่อช่วงเช้าของวันนี้(22ก.ย.56) ที่ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถนนจะนะ เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา  นายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม " Songkhla Car  Free Day "  ซึ่งเทศบาลนครสงขลาร่วมกับชมรมจักรยานบ่อยาง จัดขึ้น  เพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อนพร้อมๆกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศและทั่วโลก โดยมีขบวนรถจักรยานเข้าร่วมกว่า 200 คัน ปั่นไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครสงขลา สร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัวหันมาใช้รถจักรยาน 2 ล้อ แทนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ก่อนที่จะไปร่วมกันปลูกต้นไม้ที่สวน 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลายแหลามสนอ่อนชายหาดแหลมสมิหลา เพื่อให้เมืองสงขลาร่มรื่น เต็มไปด้วยสีเขียว เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

สำหรับวันปลอดรถ หรือ Car Free Day ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี องค์กรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การรณรงค์จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน และทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน

 

 

 

 


Read more...

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ขุดลอกคลองสำโรงและกำจัดผักตบชวา เพื่อให้น้ำไหลสะดวก เตรียมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึง

ข่าว สันติภาพ รามสูต / เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ขุดลอกคลองสำโรงและกำจัดผักตบชวา เพื่อให้น้ำไหลสะดวก เตรียมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึง      

 วันนี้ (22 ก.ย.56) ที่ บริเวณคลองสำโรงตอนบน หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคลองสำโรงตอนบน และกำจัดผักตบชวาของรถแบ็คโฮล์  2 คัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มาช่วยดำเนินการขุดลอกคลองและกำจัดผักตบชวา  เพื่อให้น้ำไหลสะดวกปราศจากสิ่งกีดขวาง เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูมรสุมภาคใต้ที่กำลังจะมาถึง โดยทำการขุดลอกคลอง และกำจัดผักตบชวาจากบริเวณนี้ไปจนถึงเขตติดต่อคลองสำโรงตอนล่างของเทศบาลนครสงขลา    สำหรับการลอกคลองสำโรงตอนบนตลอดความยาวกว่า 7 กิโลเมตร ทำการขุดลอกคลอง นำดินขึ้นมาทำคันดินเป็นถนนกว้าง 10 เมตร ตลอดแนวความยาว 2 ฝั่งคลอง ป้องกันไม่ให้คันดินพัง เมื่อน้ำไหลแรงป้องกันการกัดเซาะ และปรับคันดินให้อยู่ในระดับความสูงเท่ากัน เพื่อให้น้ำฝนไหลผ่านลงคลองได้สะดวก ไม่มีน้ำท่วมขังบนคันดิน   นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เปิดเผยว่า การขุดลอกคลองสำโรงตอนบน เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ตามโครงการขุดลอกคลองป้องกันอุทกภัย ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อให้น้ำในคลองได้ไหลสะดวกขึ้นโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง เนื่องจากในช่วงนี้ใกล้จะเข้าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการขุดลอกคูคลองให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงฤดูมรสุม


Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...